بهترین تریدرهای ایران

سطوح روند

“پیکانهای سیاه روی نمودار من مناطق مورد علاقه و کلیدی هستند: ۱) منطقه دست نخورده در نمودار چهار ساعته که به تازگی آن را شکستیم. ۲) آخرین سقف قیمت هفتگی ۳) قیمت باز شدن کندل ماهانه به دقت واکنش روند قیمتی را به این مناطق کلیدی تحت نظر خواهم داشت. فقط بخاطر داشته باشید، قیمت بیت کوین باید ابتدا بالای تراز ۳۶۰۰۰ دلاری تثبیت شود قبل از اینکه بتوانیم جشن بگیریم و خوشحال باشیم.”

بررسی تغییرات مورفومتری در سطوح میزبان و روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه هرمزگان.

چکیده

گنبدهای نمکی سازند هرمز در محدوده وسیعی از جنوب و جنوب غرب ایران، خلیج‌فارس و سرزمین‌های شرقی عربستان رخنمون یافته‌اند. این گنبدها، در موقعیت‌های گوناگونی همچون واحدهای خشکی (زاگرس) و آبی (خلیج‌فارس)، سطوح رورانده و مرتفع، سطوح پست و دشتی و مجاورت با گسل‌های اصلی و پی­سنگی قرارگرفته‌اند که این عوامل باعث تغییراتی در شکل، گستردگی، ارتفاع و روند رخنمون آن‌ها شده است. هدف از این پژوهش بررسی رفتار مورفومتری گنبدهای نمکی سری هرمز در سطوح میزبان محل رخنمون و بررسی روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز است. در این پژوهش با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس 1:250000، تصاویر ماهواره‌ای و لایه رقومی ارتفاع (DEM) اقدام به شناسایی موقعیت گنبدهای نمکی و رقومی سازی محدوده رخنمون گنبدها و سپس استخراج پارامترهای مورفومتری (گرد شدگی، مساحت و ارتفاع) با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS شد. جهت بررسی پارامترهای مورفومتری در طبقات ارتفاعی، اقدام به طبقه‌بندی DEM محل رخنمون گنبدها شد و جهت بررسی روند رخنمون، نمودار Trend برای کلیه­ی گنبدها ترسیم گردید. نتایج نشان می‌دهد که؛ به‌طورکلی پارامترهای گردشدگی و مساحت گنبدهای نمکی در تضاد با ارتفاع آن‌ها قرار دارد به‌گونه‌ای که با افزایش ارتفاع سطح میزبان، ارتفاع آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و از مساحت و گردشدگی آن‌ها کاسته می‌شود، طوری که گردترین گنبدهای نمکی در محدوده خلیج‌فارس با میانگین گردشگی17/1، پهناورترین گنبدهای نمکی در محدوده ناودیس و دشت‌ها با میانگین مساحت6/36 کیلومتر مربع و مرتفع‌ترین گنبدها در سطوح روراندگی و طاقدیس‌ها با میانگین ارتفاع1663 متر از سطح دریا قرار دارند. نتایج حاصل از بررسی روند رخنمون گنبدهای نمکی نشان می‌دهد که گنبدهای نمکی سری هرمز دارای دو روند رخنمون اصلی هستند، گنبدهایی که بالاتر از گسل‌های جهرم، فسا و در ناحیه زاگرس مرتفع و کنار گسل کازرون قرار دارند، با روند شمال باختری- جنوب خاوری رخنمون پیداکرده‌اند و گسل‌هایی که پایین‌تر از گسل‌های جهرم و فسا، در ناحیه زاگرس چین‌خورده و خلیج‌فارس قرار دارند به تبعیت از گسل‌های پی‌سنگی دارای روند رخنمون شمال شرق- جنوب غرب هستند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22519424.1398.7.4.سطوح روند 12.6

عنوان مقاله [English]

Study of morphometric changes in host levels and outcrops of Hormoz's salt domes

نویسندگان [English]

  • Peyman Mohammadi Ahmad Mahmoudi
  • Farshad Nemati
  • Marzieh Sohrabi Monfared

Abstract
Salt domes of Hormoz Formation has outcropped in large areas in south and southwest of Iran, Persian Gulf, and Eastern Saudi Arabia, with their extension delimited by major faults such as Kazeroon, Zagros, Minab, and Oman-Ural axis. Today, these domes have found various industrial applications such as radioactive waste disposal, gas storage, and tourism. In the meantime, these contribute to such problems as increased salinity of water and soil resources. Even though researchers have referred to the faults and density difference between salt and overlying sediments as the reasons behind the outcrop of the salt domes of Hormoz Series, the domes are significantly different in terms of morphometric indices and outcrop location. The present research is aimed at identification of the effects of tectonics on the form of the salt domes by calculating some morphometric indices (roundness, elevation, area) and analyzing them in Zagros and Persian Gulf zones while detecting the trend along which the domes have outcropped.
Materials and method
In this research, 1:250,000 geological maps, satellite images and digital elevation model (DEM) were used to identify locations of salt domes and digitize the areas where the domes outcropped followed by the calculation of morphometric indices (roundness, elevation, and area) using ArcGIS Software. Subsequently, through elevation-based classification of the outcrop area on the basis of elevation and physiographic similarities and separation of salt domes based on host fold and local outcrop surface (onshore or offshore), the morphometric indices were analyzed in each area. Moreover, trend diagram was utilized to identify trend of the salt domes.
Results
The results indicate that, the farther one moves from Persian Gulf region toward higher latitudes and higher onshore areas, the lower is the roundness of the salt domes while their elevation increases, so that the salt domes exhibit larger area and further roundness yet lower elevations in expansion zone of Zagros folds and synclines. This is while, the domes within the trust zone, contraction zone of folds, and high lands show higher elevation yet smaller area and lower roundness. Investigations based on the trend diagram and the researchers’ work show that, the domes outcropped at levels higher than Jahrum and Fasa and High-Zagros Faults follow the trend of the major faults, i.e. a northwest-southeast trend. However, the domes outcropped at levels below these faults tend to follow basement faults and form along a northeast-southwest trend.
All of the outcropped salt domes of Hormoz Formation within Oman, Persian Gulf, and Zagros zones have been developed along basement and major faults. However, the faults are not visible in Persian Gulf zone because of the presence of water bodies, and also the basement faults in Zagros-Fars and Hormozgan areas are commonly buried because of erosion of the respective anticlines. These have made it somewhat difficult to explore the relationship between the faults and salt domes. For the bare salt domes outcropped within the contraction and high zone of Zagros, it is easy to detect their connection to the faults. An investigation on the roles of height and volume of overburden sediments along with the role played by the faults show that, in general, the higher the elevation of the outcropped zone, the lower is the number of outcropped salt domes. In the Persian Gulf zone, sea dynamics effect and burial of the salt domes have contributed to lower number of outcropped domes. Increased volume of overburden sediments on top of Hormoz Formation have hindered the outcrop of salt domes within high lands and contraction zones in Zagros. However, the large fracture generated by major faults set the stage for outcrop of the domes onto the surface. Regarding roundness and area of salt domes, it can be stipulated that, the salt domes could better develop and grow within Zagros-Fars and Hormozgan zones because of the expansion of folds, where those exhibit not only more extensive area, but also further roundness. In high Zagros zone, however, the anticlines and areas where folds are in contraction mode, lack of adequate space for dome development has resulted in a situation where the domes have been mostly developed longitudinally. This has ended up with elongation and smaller area of the outcrops, as compared to those of Fars and Hormozgan zones as well as plain areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphotectonic
  • Density Difference
  • Hormoz Formation
  • Persian Gulf
  • Zagros

مراجع

##افشاری، سمیه؛ آقا محمدی زنجیرآباد، حسین، 1395، پایش رشد و پیشروی گنبدهای نمکی زمین‌شناسی به‌منظور تعیین شدت فعالیت آن‌ها با استفاده از تصاویر ) SAR مطالعه‌ی موردی؛ گنبد نمکی گچین)، ماهنامه علمی – ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شمار 138، صص.46-52.

##پاژنگ، سپیده؛ کدخدائی، علی؛ زمانی، بهزاد؛ برگریزان، محمود و یوسف پور، محمدرضا، 1393، معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیر مدفون بر اساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوکE)، مجله پژوهش نفت، شماره84، صص.150-160.

##جهانی، سلمان، 1391، تکتونیک نمک، چین‌خوردگی و خمش در زاگرس خلیج‌فارس، مجموع مقالات سی‌امین گردهمایی علوم زمین، صص.1-9.

##حجتی، حسین، 1377، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین دیاپیرهای دشتک رساله کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان.

##رجبی، معصومه؛ شیری طرزم، علی، 1393، بررسی تطبیقی ویژگی‌های کمی گنبدهای نمکی طاقدیسی و ناودیسی شمال غرب ایران، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال سوم شماره1، صص.80-96.

##عفیفی، محمدابراهیم؛ کردوانی، پرویز، 1387، گنبدهای نمکی بستک هرمزگان و تأثیر آن بر منابع آب‌وخاک، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال پنجم، شماره 18، صص.55-70.

##کاسبی، ساناز؛ وطنی، علی؛ بحرودی، عباس و بهرامی کهیش نژاد، مریم، 1392، بررسی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره؛ 109، صص.27-33.

##متولی زاده نائینی، ناهید؛ رامشت، محمدحسین؛ صلحی، سینا، 1390، بررسی مورفومتری و ژئومورفولوژی گنبد نمکی قم، مجموع مقالات سی‌امین گردهمایی علوم زمین.

##معیری، مسعود؛ احمدی‌نژاد، یعقوب، 1385، پدیده دیاپیریسم و تأثیر آن بر آلودگی رودخانه شور دِهرَم، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 56، صص.33-45.

##مهدوی، رسول؛ بلوچ اکبری، زینب؛ پوستی، محمد و غلامی، حمید، 1396، اولویت­بندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماندهای اتمی با تأکید بر حفاظت از حوزۀ آبخیز، مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان، شماره پانزدهم، صص.73-86.

##مهرابی، علی؛ داستانپور، محمد؛ رادفر، شهباز؛ وزیری، محمدرضا و درخشانی، محمدرضا، 1394، شناسایی خطواره‌های گسلی کمربند چین‌خورده- راندگی زاگرس بر پایه تفسیر تصاویر ماهواره‌ای و تعیین ارتباط آن‌ها با موقعیت گنبدهای نمکی رخنمون یافته سری هرمز با استفاده از تحلیل‌های GIS، مجله علوم زمین، صص.17-32.

##Abdolmaleki, N. Motagh, M. Bahroudi, A. Sharifi, M. A. & Haghighi, M. H.,2014, Using Envisat InSAR time-series to investigate the surface kinematics of an active salt extrusion near Qum, Iran. Journal of Geodynamics, 81, pp.56-66.

##Arian, M. & Noroozpour, H., 2015, Tectonic Geomorphology of Iran’s Salt Structures. Open Journal of Geology, 5(02), pp. 61.

##Carter, R. C., Gani, M. R., Roesler, T., & Sarwar, A. K., 2016, Submarine channel evolution linked to rising salt domes, Gulf of Mexico, USA. Sedimentary Geology, 342, pp.237-253.

##Claringbould, J. S. Hyden, B. B. Sarg, J. F. & Trudgill, B. D.,2013, Structural evolution of a salt-cored, domed, reactivated fault complex, Jebel Madar, Oman. Journal of Structural Geology, 51, pp.118-131.

##Hansen, F. D. & Leigh, C. D., 2011, Salt disposal of heat-generating nuclear waste. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories.

##Jackson, J.A. and Bates, R.L.,1997, Glossary of Geology. 4th Edition, American Geological Institute, Alexandria.

##Jahani, S. Callot, J. P. de Lamotte, D. F. Letouzey, J. & Leturmy, P.,2007, The salt diapirs of the eastern Fars province (Zagros, Iran): A brief outline of their past and present. In Thrust Belts and Foreland Basins, pp. 289-308

##Mortazavi, M., Heuss-Assbichler, S., & Shahri, M., 2017, Hydrothermal systems in the salt domes of south Iran. Procedia Earth and Planetary Science, 17, pp.913-916.

##Shafiq, M. A., Alaudah, Y., Di, H., & AlRegib, G., 2017, Salt dome detection within migrated seismic volumes using phase congruency. In SEG Technical Program Expanded Abstracts, pp. 2360-2365.

##Thomas, R. J. Ellison, R. A. Goodenough, K. M. Roberts, N. M. & Allen, P. A. (2015). Salt domes of the UAE and Oman: probing eastern Arabia. Precambrian ReseArch, 256,pp.1-16.

مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای درایران طی دوره 75- 1355

دو هدف این تحقیق عبارتند از: مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهای صنعتی در میان استانهای کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجود همبستگی احتمالی بین سطوح توسعه یافتگی منطقه ای و تمرکز صنعتی " به این منظور پس از انتخاب شاخص های مورد نیاز، تکنیک های مختلف آماری و روش مولفه اصلی اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اولا تمرکز صنعتی در میان استانهای کشور در سال 1375نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا بین سطوح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای همبستگی معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.00398969.1381.37.2.4.1

عنوان مقاله [English]

Two Objects were designed for this paper; the first one is a research on concentration of industrial activities among Iran's provinces during the periods of 13 5 5 and 1375. The second one study of is the correlation existing probable between the levels of regional development and industrial development (industrialization). For this purpose, after selecting required indicators, various statistical
techniques and the method of first principal component analysis have
been applied. Obtained results indicate that industrial concentration
among the provinces reduced in the terminal period than the initial one. Moreover, there was a significant correlation between Industrial Development and Regional Development among the provinces.

ادامه روند نزولی در بازار؛ عدم تمایل معامله گران به خرید در سطوح فعلی

روند نزولی

تقاضای پایین از طرف سرمایه گذاران خرده فروشی و داده های بازار مشتقات منعکس کننده روند نزولی برای بازار ارزهای رمزنگاری در کوتاه مدت هستند.

ارزش کل بازار ارز رمزنگاری از 24 روز قبل تاکنون در داخل یک کانال نزولی بوده و سطح حمایت 1.65 تریلیون دلار را در 6 مه مجدد تست کرد. قیمت بیت کوین نیز به سطح 35550 دلار کاهش یافت که پایین ترین سطح آن در 70 روز اخیر است.

ارزش بازار

نمودار 12 ساعته ارزش کل بازار ارز رمزنگاری

از نظر عملکرد، ارزش کل بازار ارز رمزنگاری طی 7 روز گذشته 6 درصد کاهش یافته، اما این اصلاح در ارزش کل بازار منعکس کننده عملکرد آلت کوین های دارای ارزش بازار متوسط (که در همین بازه زمانی 19 درصد یا بیشتر کاهش قیمت داشته اند) نیست.

آلت کوین ها بیشترین کاهش را داشتند

در هفت روز گذشته، بیت کوین و اتریوم به ترتیب 7 و 5.8 درصد کاهش قیمت داشته اند. در همین حال، برخی آلت کوین ها شاهد کاهش شدید قیمت بودند. در جدول زیر ارزهای برنده و بازنده در بین 80 ارز برتر بازار را مشاهده می کنید.

آلت کوین

ارزهای برنده و بازنده

قیمت ترون (TRX) پس از این که ترون دائو ارز پایدار یو اس دی دی (USDD) را در 5 مه عرضه کرد، 26.9 درصد افزایش یافت. این ارز پایدار الگوریتمی از طریق پروتکل بین زنجیره ای BTTC به شبکه اتریوم و بی ان بی چین (BNB) متصل می شود.

پس از این که اپلیکیشن صرافی غیر متمرکز وان اینچ (1INCH) با انجام 6 میلیون سواپ در صدر اپلیکیشن های شبکه پالیگان قرار گرفت، قیمت آن 5.6 درصد افزایش یافت.

قیمت استپن (GMT) پس از رشد 70 درصدی بین 18 تا 28 آوریل، 35 درصد کاهش یافت. اتفاق مشابهی برای توکن ایپ کوین رخ داد و قیمت آن بعد از افزایش 94 درصدی بین 22 تا 28 آوریل، کاهش شدیدی یافت.

پریمیوم تدر منفی شد

پریمیوم تدر تقاضا از طرف سرمایه گذاران خرده فروشی چین و اختلاف بین معاملات همتا به همتا در این کشور و دلار آمریکا را اندازه گیری می کند. عدد بالای 100 درصد نشان دهنده تقاضای بیش از حد برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری است. از طرف دیگر، 4 درصد پایین تر از 100 درصد معمولا حاکی از فروش زیاد است.

تدر

پریمیوم تدر

پریمیوم تدر اوکی ایکس در 30 آوریل به 1.7 درصد رسید که نشان دهنده افزایش تقاضا از طرف سرمایه گذاران خرده فروشی بود. اما این شاخص پنج روز بعد به صفر درصد کاهش یافت.

در ساعات اولیه 6 مه، پریمیوم تدر به منفی 1 درصد رسید. داده ها نشان می دهند که احساسات سرمایه گذاران خرده فروشی با کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح 37000 دلار، بیشتر نزولی شده است.

احساسات معامله گران در بازار آتی

صرافی های معاملات آتی از مکانیسمی به نام “فاندینگ ریت” استفاده می کنند تا تعادل در بازار برقرار شود. روش این مکانیسم ساده است: اگر تعداد خریداران یا موقعیت های لانگ در بازار بیشتر باشد، فاندینگ ریت افزایش می یابد و بالعکس. فاندینگ ریت معمولا هر 8 ساعت یکبار تنظیم می شود.

فاندینگ ریت مثبت نشان می دهد که دارندگان موقعیت های لانگ اهرم بیشتری را درخواست می کنند. با این حال، زمانی که دارندگان موقعیت های شورت به اهرم بیشتری نیاز دارند، فاندینگ ریت منفی می شود.

فاندینگ ریت

فاندینگ ریت

طبق جدول بالا، فاندینگ ریت هفت روزه برای بیت کوین و اتریوم اندکی مثبت بوده است. داده ها نشان دهنده تقاضای اهرم تقریبا بالایی از سوی خریداران (دارندگان موقعیت های لانگ) هستند، اما آن قدر نیست که معامله گران را مجبور به بستن موقعیت های خود کند. برای مثال، فاندینگ ریت مثبت 0.15 درصد هفتگی معادل 0.6 درصد در ماه است، بنابراین بعید به نظر می رسد که مشکلی ایجاد کند.

از طرف دیگر، فاندینگ ریت قراردادهای آتی دائمی آلت کوین ها منفی 0.30 درصد بود. این نرخ معادل 1.2 درصد در ماه است و بیانگر تقاضای بیشتر از سوی فروشندگان (دارندگان قراردادهای شورت) است.

تقاضای بسیار پایین از طرف سرمایه گذاران خرده فروشی (طبق داده های پریمیوم تدر) و فاندینگ ریت منفی آلت کوین ها نشان می دهند که معامله گران تمایلی به خرید در ارزش بازار 1.65 تریلیون دلاری ندارند. به نظر می رسد که خریداران قبل از ورود به موقعیت، منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند، بنابراین احتمال ادامه روند نزولی قیمت وجود خواهد داشت.

سطوح روند

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

Planning and Budgeting

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dadgar Y, Noferesti M, Mokhtari M. An Assessment of the Level, Trend, and Distribution of Multidimensional Poverty in Iran. JPBUD. 2020; 25 (2) :25-43
URL: http://jpbud.ir/article-1-1885-fa.html

دادگر یدالله، نوفرستی محمد، مختاری محمدعلی. یک ارزیابی از سطح، روند، و توزیع فقر چندبُعدی در ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1399; 25 (2) :43-25

1- استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.
3- دانشجو و پژوهشگر علوم اقتصادی، دانشگاه‌ شهید بهشتی و دانشگاه لوگانو سوییس ، [email protected]

اندازه‌گیری دقیق و به هنگام فقر، اهمیت بسیاری در سیاستگذاری رفاهی و همچنین، ارزیابی اثر سیاست‌های اجراشده برای کاهش فقر دارد. این پژوهش با شاخص فقر چندبعدی ابعاد گوناگون فقر را در ایران بازبینی و تغییرهای این شاخص را محاسبه می‏ کند و روند آن را از سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ در همه استان‌های ایران و در هر دو منطقه شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار می‏ سطوح روند دهد. این تفکیک‌ها تصاویر دقیق‌تری از مکان‌های تمرکز و ابعاد فقر را ارائه می‌دهند تا راه برای پژوهش‌های بعدی در خصوص علّیت فقر باز شود و سیاست‌های حمایتی با توجه به ابعاد فقر بتوانند به‏ طور موثرتری طراحی و هدف گذاری شوند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فقر چندبعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری از نظر سطح بالاتر است و همچنین از نظر روند، کاهش اندکی را نشان می‌دهد، از این‌رو یک پیام سیاستی این پژوهش، توجه اساسی به فقرزدایی در مناطق روستایی است.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد
دریافت: 1399/1/8 | پذیرش: 1399/7/20 | انتشار الکترونیک: 1399/11/29

1. Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. Journal of Public Economics, 95(7-8), 476-487. [DOI:10.1016/j.jpubeco.2010.11.006]

2. Alkire, S., & Jahan, S. (2018). The New Global MPI 2018: Aligning with the Sustainable Development Goals. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), Working Paper, No. 121

3. Batana, Y. (2008). Multidimensional Measurement of Poverty in Sub-Saharan Africa. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), Working Paper, No. 13.

4. Castro, J. F., Baca, J., & Ocampo, J. P. (2012). Counting the Poor in Peru: A Multidimensional Approach. Latin American Journal of Economics, 49(1), 37-65. [DOI:10.7764/LAJE.49.1.37]

5. Dhongde, S., & Haveman, R. (2017). Multi-Dimensional Deprivation in the US. Social Indicators Research, 133(2), 477-500. [DOI:10.1007/s11205-016-1379-1]

6. Karimi, S. M., Little, B. B., & Mokhtari, M. (2020). Short-Term Fetal Nutritional Stress and Long-Term Health: Child Height. American Journal of Human Biology. [DOI:10.1002/ajhb.23531]

8. Sen, A. (1976). The Measurement of Poverty: An Axiomatic Approach. Econometrica, 44(1), 219-232. [DOI:10.2307/1912718]

9. Sen, A. (1981). Issues in the Measurement of Poverty. In Measurement in Public Choice (pp. 144-166): Springer. [DOI:10.1007/978-1-349-05090-1_11]

11. خدادادکاشی، فرهاد، و حیدری، خلیل (۱۳۸۸). اندازه‌گیری شاخص‌های فقر بر اساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی. نشریه پژوهشنامه اقتصادی، 9(34)، 231-205.

13. دادگر، یدالله، و باقری، مجتبی (۱۳۸۶). مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت. نشریه اقتصاد اسلامی، 7(25)، 60-37.

14. راغفر، حسین؛ محمدی‌ فرد، زهرا، و سنگری مهذب، کبری (۱۳۹۲). اندازه ‌گیری فقر چندبعدی در شهر تهران. نشریه پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، 13(2)، 16-1. [Link: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-4983-fa.html]

15. زیبایی، منصور، و شوشتریان، آشان (۱۳۸۶). بررسی پویایی‌ های فقر در ایران با استفاده از داده‌ های مرکب خانوارهای روستایی و شهری. نشریه پژوهش ‌های اقتصادی ایران، 9(32)، 83-55.

16. شیروانیان، عبدالرسول، و اسماعیلی، عبدالکریم (۱۳۸۸). بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستایی مطالعه موردی: استان فارس. نشریه تحقیقات سطوح روند اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 40(2)، 25-13.

17. عزیزی، وحید؛ مهرگان، نادر، و یاوری، غلامرضا (1395). تاثیر سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران. نشریه برنامه‌ ریزی و بودجه، ۲۱(۲)، 116-95. [Link:http://jpbud.ir/article-1-1235-fa.html]

18. علی‌ مددی، محمدصادق (۱۳۸۷). اندازه ‌گیری شاخص‌های چندبعدی فقر در ایران سال 1383 و ۱۳۸۵. پایان‌ نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی ـ گرایش اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف.

19. مختاری، محمدعلی؛ مزیکی، علی، و رشنوادی، لیلا (۱۳۹۴). نقشه فقر چندبعدی جامعه روستایی بر اساس آخرین استاندارد برنامه توسعه انسانی سازمان ملل. کنفرانس بین‌المللی توسعه.

20. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۶). اندازه ‌گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر. [Link:https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1039870]

21. مزیکی، علی؛ ظاهری، میثم؛ رشنوادی، لیلا؛ کریمی، ابوالفضل، و زارعی، حمید (۱۳۹۳). نقشه فقر کشور رویکرد نیازهای اساسی. کنفرانس اقتصاد ایران.

22. مصطفایی، شعبان؛ خدادادکاشی، فرهاد، و موسوی جهرمی، یگانه (۱۳۹۸). بررسی تاثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در کل استان‌های ایران. نشریه برنامه‌ ریزی و بودجه، ۲۴(۱)، 75-51. [Link:http://jpbud.ir/article-1-1735-fa.html]

23. یوسفی، علی؛ اسدی خوب، حسن، و افشاری، محسن (1392). ارزیابی فقر چندبعدی در عشایر کوچندۀ ایران. نشریه اقتصاد کشاورزی، 7(2)، 68-47.

آیا روند اصلاحی به پایان رسیده است؟ بررسی سطوح کلیدی بیت کوین

آیا روند اصلاحی به پایان رسیده است؟ بررسی سطوح کلیدی بیت کوین

یک معامله‌گر برتر بازار رمزارزها، سطوح کلیدی بیت کوین (Bitcoin) که باید فتح شود تا بتوان نشانه‌های بازگشت روند و بهبود واقعی را در آن مشاهده کرد را مورد بررسی قرار داده است.

در یک سری توئیت جدید، این تحلیلگر رمزارز که با نام مستعار آلتکوین سایکو (Altcoin Psycho) شناخته می‌شود، می‌گوید که او نسبت به روند بهبود بیت کوین در آخر هفته اخیر، حتی با وجود عبور قیمت بیت کوین از تراز ۳۴۰۰۰ دلاری در روز شنبه، محتاط است.

“نیازی به پیچیده کردن ماجرا در اینجا نیست. مردم نفوذ سطوح روند و قدرت را بر سود ترجیح می‌دهند بنابراین سعی دارند تمام تلاش خود را برای درست پیش بینی کردن کف قیمتی بیت کوین انجام دهند. صبر کنید تا سطح ۳۶۰۰۰ دلاری را پس بگیریم و ابتدا ساختار نزولی بازار را تغییر دهیم، سپس هیجان زده شویم. هر چیز دیگری فقط احساسات و سر و صدا بیهوده است.”

نمودار بیت کوین

آلتکوین سایکو می‌گوید که او همچنین در نمودارهای هفتگی و روزانه، سطوح باز و بسته شدن قیمت بیت کوین را مورد بررسی قرار داده است. این معامله‌گر روی کمترین قیمت روز دوشنبه نزدیک به ۳۰۴۰۰ دلار، بالاترین قیمت در روز دوشنبه ۳۱۸۵۰ دلار و پایین ترین قیمت هفتگی قبلی یعنی ۳۱۰۵۰ دلار متمرکز است.

“پیکانهای سیاه روی نمودار من مناطق مورد علاقه و کلیدی هستند:

۱) منطقه دست نخورده در نمودار چهار ساعته که به تازگی آن را شکستیم.

۲) آخرین سقف قیمت هفتگی

۳) قیمت باز شدن کندل ماهانه

به دقت واکنش روند قیمتی را به این مناطق کلیدی تحت نظر خواهم داشت. فقط بخاطر داشته باشید، قیمت بیت کوین باید ابتدا بالای تراز ۳۶۰۰۰ دلاری تثبیت شود قبل از اینکه بتوانیم جشن بگیریم و خوشحال باشیم.”

بررسی سطوح کلیدی و مهم در نمودار قیمتی بیت کوین

سطوح کلیدی در نمودار بیت کوین

اگرچه آلتکوین سایکو هنوز از آخرین روند بازگشتی بیت کوین چندان خوشحال نشده است، اما او معتقد است که بازار رمزارز با توجه به میزان توجهی که به آن وارد می‌شود، بعید است که وارد چرخه نزولی شده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا