پلتفرم معاملاتی

بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟

بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟

چگونه در اقیانوس فارکس شنا کنیم

و بوسیله کوسه ماهی ( معامله گران بزرگ) خورده نشویم

اشخاصی هستند که وارد خیابان ورود ممنوع می شـوند یـا شخصـی کـه علامت روی درب را می بیند که گفته است به طرف خود بکشید اما با این وجود به سمت مقابل فشار می دهـد. بـا خـود فکـر مـی کنیـد حتمـا بایـد احمق باشم که چنین کارهائی کنم.

در مورد بازار فارکس نیز فکر مـی کنیـد کـه سـاده اسـت و شـما جـز گـروه ساده اندیش قرار نمی گیرید.

فکر نمی کنم بازار فارکس به آسانی دنبـال کـردن چنـد انـدیکاتور٬کلیک بـر روی موس و شمردن سودها باشد.

در طول سالهای گذشته می توانستم سـود هـای زیـادی از بـازار کسب کنم .

این فکر ها را دور بریزید و فقط توجه خود را به سمینار رایگان فارکسی کـه برگزار می شود معطوف کنید و همه نادانسته هایتان را فرا بگیرید.

خــوب مــن در مســابقات جهــانی ســال 2005 معــاملات فیــوچرز بــا 148% سوددهی رتبه دوم را کسب کردم اما نزدیک به 15 سال طول کشید تا به این حد برسم.

امروزه معامله گری در بازار فیوچرز مسـتلزم ثبـات احساسـات و تلاشـهای روحی فراوانی است.

از زمانی که افرادی در برنامه های تلویزیـونی از آسـان بـودن فـارکس مـی گفتند در این بازار معامله کرده ام. البته اعتقادم این است که بـازار فـارکس آسان نیست.

حقیقتا بازار فارکس اقیانوسی از کوسه ها (معامله گران حرفـه ای) اسـت که منتظرند تا ماهی های کوچک (معامله گران تازه کار) را ببلعند.

چگونه از یک ماهی کوچک(معامله گر تازه کار) به یـک کوسـه (معاملـه گـر بزرگ ) تبدیل شوید؟

تجربه 15 ساله ام در بازار فیوچرز و اخیرا بازار فارکس سه مورد مهم را یـاد آور می شود:

دانستن طرح تان برای حمله

باقی ماندن در بـازار فـارکس مسـتلزم رعایـت ایـن سـه نکتـه اسـت.حتـی غفلت در یکی از اینها باعث می شود که شما طعمه معاملـه گـران بـزرگ شوید.

شناخت بازار:

اولین قدم برای شـنا کـردن در اقیـانوس فـارکس ایـن اسـت کـه بدانیـد آب چگونه است؟

آیا می دانید 1 پیپ چیست؟ اگر پاسخ را می دانید آیا می توانید ارزش پیپ در دلار آمریکا را برای جفت ارز یورو دلار محاسبه کنید؟

درباره جفت ارز یورو ین چطور؟ اگر نمی دانید مهم است که پایه و اسـاس کار را فرا بگیرید و بدانید.

زمانی را برای یاد گیری اختصاص دهید. درباره رقابت بعدا صحبت می کنیم اما خیالتان راحت باشد که رقبای شما همه چیز رادرباره بازار فـارکس مـی دانند.

مطالب پایه ای را از کجا یاد بگیـریم؟ وب سـایت ما دارای کلاسهای آموزشی متعدد در تمامی سطوح و مقـالات در ارتبـاط بـا بازار فارکس می باشد.

یک ایده خوب این است که تعدادی کتاب در این باره بخوانید یا منـابع خـوب آموزشــی را در اینترنــت بــرای اســتفاده پیــدا کنیــد. که ما قصد داریم در پیج اینستاگراممان نیز هر هفته یک کتاب در زمینه فارکس یا بازارهای مالی معرفی کنیم:

آدرس پیج اینستاگرام ما: @persianforexacademy

یکی دیگـر از کلیـدهای موفقیـت بیشـتر دانسـتن دربـاره هزینـه معـاملات است. در زمانی که تصمیمات معاملاتیتان را عملی می سـازید بایـد هزینـه ای را بابت کمیسیون به ک ارگزار پرداخـت کنیـد. ایـن هزینـه کـه تفـاوت بـین قیمت خرید و قیمت فروش است اسپرد نامیده می شود.

در هــر معاملــه اســپرد بــین 20 دلار تــا 80 دلار متغیــر اســت و بایـد بــرای موفقیت در معامله بر آن غلبه کنید. بهتـرین راه اسـتفاده از جفـت ارزهـایی است که اسپرد کمتری دارند، و همچنین معامله با حسابهای تجاری مانند Pro.ecn یا Ecn در بروکر آلپاری که مستقیم به بازار وصل هستند و اسپرد بسیار پایینی دارند.

بعد از تحقیقات کافی ممکن است به این نتیجه برسـید کـه بـر روی جفـت ارز های اصلی تمرکز کنید.ممکن است بخواهید ارزهایی را که یک سـر آن دلار آمریکا ٬ ین ژاپن ٬پوند استرلینگ یا یورو است معامله کنید.

جفت ارزهایی که از این ارزها تشـکیل مـی شـوند اسـپرد پـایین تـر ٬ نقـد شوندگی بالاتر و اخبار فاندامنتال در دسترس تری دارند.

اما به حرف من اکتفا نکنید . در بـازار تحقیـق بیشـتری بکنیـد تـا زمـانی کـه جفت ارزی را بیابید که با آن احساس راحتی داشته باشید.

رقابت را بشناسید:

چرا باید به خود زحمت بدهید که دربـاره رقابـت بـا دیگـران در بـازار فـارکس نگران باشید؟

فارکس یک بازی مجموع صفر است .( نظر نویسـنده ). بـرای هـر دلاری کـه توسط شخص در بازار به دست می آید شخص دیگری پول از دسـت داده است.

گرفتن از دیگران تنها راهی اسـت کـه بـه وسـیله آن پـول بـه دسـت مـی آوریم.مانند بازار سهام نیست که ممکن است همـه از بـالا رفـتن سـهمی منتفع شوند و سود کنند.( به استثنای فروشندگان جزئی)

فارکس بازی برد­-برد نیست شاید حتی به نوعی بازی برد – باخت باشد.

دانستن این قانون و تشخیص اینکـه رقبایتـان بـه چـه چیـزی گـرایش دارنـد کمک می کند به یک موضع قابل قبول برسید. پیشنهاد می کنیم مقالات ما در خصوص تمایلات مشتری را نیز مطالعه فرمایید.

بازیگران اصلی فارکس چه کسانی هستند؟

بانکها ٬ هج فاند ها و شرکت های چند ملیتی بازیگران اصلی هسـتند و از طریق فارکس پول زیادی به دست می آورند.

یک شرکت خودروسازی اخیرا بخشـی از درآمـدش را از طریـق فـارکس بـه دست آورد.

این گروه ها باید برای بازیگران خرد و کوچک بـازار وحشـت آور ورعـب انگیـز باشند زیرا که اینها بازیگران اصلی بازار هستند.

این سازمان ها شب و روز معامله می کنند. نقاط ورود و خروج در بازار را به خوبی می دانند و خرده پاها را از سر راه بر میدارند.

حرکات بزرگ در بازار معمـولا در نتیجـه فعالیـت ایـن حرفـه ای هاسـت . بـه نوعی پیروی از آنها و پیـروی از رونـدی کـه آنهـا شـروع کننـده اش هسـتند می تواند استراتژی مناسبی باشد.

در همان بازاری که بزرگان حضور دارند خرده پاهـا هـم بـه وفـور یافـت مـی شوند. بزرگان رقبای شما هستند دانستن اینکه آنها چـه گرایشـی دارنـد و چه تصمیمی می گیرند می تواند به شما کمک کند.

برای مثال اکثر تازه کاران استاپ لاس خود را در نقاطی که خطـوط حمایـت و مقاومت در آن واقع شده است قرار مـی دهنـد. بـا دانسـتن ایـن موضـوع شما می توانید از این موضوع بهره برداری کنید.

به یاد بیاورید که زمانی که تازه شروع به کار کرده بودید چه چیـز هـائی درباره نمودار آموختید، حالا این آماتورهای تـازه وارد در حـال یـادگیری همـان مطالب هستند. پس شما می توانیـد معـاملات آنهـا را بـا شکسـت مواجـه کنید.

شکسـت دادن یـک تریـدر آمـاتور کـه در پشـت میـزش در اتاقی مشـغول معامله در بازار فارکس است بـه مراتـب سـاده تـر از شکسـت یـک برنامـه 5000 دلاری پیچیده است که با روش هوش مصنوعی معامله می کند.

از بزرگان تقلید کنید و خرده پاها را شکست دهید . این روشی است که از شما یک خرده پای سریع می سازد یا حتی شـاید شـما را تبـدیل بـه یـک بازیگر بزرگ نماید.

طرح خود را برای حمله بدانید و سعی کنید یک خرده پا نباشید:

درباره بازار فارکس و رقبا دانستید.آیا ترسیده اید؟

اگر نه نیاز دارید تا یک بار دیگر مراحل 1 و 2 را مرور کنید و زمان بیشـتری را برای یادگیری اختصاص دهید.

کار در بازار فارکس بسیار مشکل اسـت و شـما یـک بـازیگر کوچـک در ایـن بازار گسترده هستید.

با این فکر که معامله گری در بـازار فـارکس آسـان اسـت خودتـان را دسـت نیندازید.

وقتی فهمیدید که فارکس نیازمند یادگیری، تمرین، کار سخت و طاقت فرساست آمـاده ایـد تا مبادرت به انجام طرحتان کنید.

دو راه برای اینکـار وجـود دارد : "خودتـان کـار کنیـد یـا از مشـاور بهـره ببرید"

اگـر تصـمیم داریـد خودتـان انجـامش دهیـد بایـد زمـانی بـین 500 تـا 1000 ساعت اختصاص دهید و مبلغی بین 2000 دلار تا 5000 دلار بابت نرم افـزار ٬کتاب و سمینار هزینه کنید.

خواه ناخواه این چیزی اسـت کـه بـرای شـما یـک سیسـتم تریـد خـوب بـه ارمغان خواهـد آورد . اگـر بخواهیـد میـان بـر بزنیـد نتـایج آن را در معاملاتتـان مشاهده خواهید نمود. فقط به این خاطر شکست می خورید.

چاره دیگر اسـتفاده از یـک مشـاور یـا سرویسـهای مشـاوره اسـت.ممکـن است زمان کمتری بگیرد امـا نهایتـا بـا وجـود مشـاور هـم بایـد بـه سـختی تلاش کنید. شما با ثبت نام در بروکر آلپاری همیشه یک مشاور بعنوان مدیر حساب دارید که میتواند شما را در این مسیر یاری کند.

دنباله روی کورکورانه از یک سری سیگنال خریـد و فـروش از یـک سـرویس نامشخص اینترنتـی دادن پولتـان بـه یـک مشـاور ناشـناس راهـی مطمـئن برای این است که پولتان را از دست بدهید.

نتیجه:

این دیدگاه مختصری بود درباره اینکه چطور می توانید در بازار فارکس باقی بمانید .راه حل این است که با فارکس مثل یک تجارت برخورد کنید نـه یـک سرگرمی.

زمان کافی اختصاص دهید برای اینکه واقعا بازار و حرکاتش را بفهمید. میتوانید از مقالات و یا دوره آموزشی فاندامنتال و پرایس اکشن و عرضه و تقاضا در سایت ما برای فهم حرکت بازار استفاده کنید.

درک کنید که بر علیه حرفه ای هائی هستید که از هر ضعف در اسـتراتژی شما یا روانشناسی معاملاتیتان استفاده می کنند.

اگر این سه کار را انجام دهید ممکن است خودتان را در بین نجـات یافتگـان ببینید و در بازار متلاطم فارکس کامیاب شوید.

نویسنده: Kevin Davey

مترجم : میثم پیری

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بازیگران بازار فارکس

حالا که با ساختار کلی بازار فارکس آشنا شدید بیایید نگاه عمیق‌تری به آن داشته باشیم تا ببینیم افرادی که در این نردبان به آنها اشاره شد دقیقاً چه کسانی هستند.

شناخت ماهیت بازار نقدی فارکس و بازیگران اصلی بازار فارکس برای شما ضروری است.

بازیگران بازار فارکس

تا اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، فقط «اشخاص و شرکت‌های قدرتمند» می‌توانستند در فارکس نقش داشته باشند.

پیش نیاز اولیه فقط این بود که شما حدود ده تا پنجاه میلیون دلار برای معامله داشته باشید. پول خرده، مگه نه؟

هدف اولیه فارکس این بود که بانکداران و موسسات بزرگ از آن استفاده کنند و برای ما «آدم‌های معمولی» نبود.

ولی به خاطر ظهور اینترنت، حالا کارگزاران آنلاین فارکس می‌توانستند حساب‌های معاملاتی برای معامله‌گران «خرد» مثل ما ارائه کنند.

بدون هیچ حرف دیگری، می‌رویم سراغ بازیگران اصلی بازار فارکس:

۱. بانک‌های خیلی بزرگ

به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار معاملات نقدی فارکس، نرخ‌های مبادله توسط بزرگترین بانک‌های جهان تعیین می‌شود.

این بانک‌ها به طور کلی همان‌هایی هستند که بر پایه عرضه و تقاضا برای ارزها، گستره [۱] Spread خرید/فروش را تعیین می‌کنند که همه ما عاشقش هستیم (یا از آن متنفریم).

این بانک‌های بزرگ، که به طور کلی به آنها بازار اینتربانک گفته می شود، روزانه مقدار فوق العاده عظیمی از مبادلات فارکس را برای خود و مشتریانشان انجام می‌دهند.

اینها با نام «هیولاهای گردش مالی [۲] Flow Monsters » شناخته می‌شوند.

از نظر این هیولاهای گردش مالی، اسم بازی حجم است و سهمشان را از جریان معاملات ارزها می‌گیرند.

چند مورد از این هیولاهای گردش مالی سیتی، جی‌پی مرگان، یو بی اس، بارکلیز، دویچه بانک، گلدمن ساش، اچ اس بی سی و بانک آمریکا هستند.

بانک‌های فارکس

۲. شرکت‌های تجاری بزرگ

شرکت‌ها با هدف تجارت وارد بازار مبادله ارز می‌شوند.

برای مثال، اپل باید برای خرید قطعات الکترونیکی محصولاتش از ژاپن، اول دلار آمریکا را به ین ژاپن تبدیل کند.

از آنجایی که حجم معاملات آنها خیلی کمتر از حجم معاملات بازار اینتربانک است، معمولاً این دسته از بازیگران بازار، برای انجام مبادلات خود با بانک‌های تجاری مراوده دارند.

ادغام و تملک [۳] Mergers and Acquisitions شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند به نوسانات نرخ ارز منجر شود.

در ادغام و تملک‌های بین المللی و فرامزی، گفتگوهای زیادی در مورد ارز اتفاق می‌افتد که می‌تواند به بالا و پایین رفتن قیمت بیانجامد.

۳. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از قبیل بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و فدرال رزرو، نیز به طور منظم در بازار فارکس فعالیت دارند.

دولت‌ها نیز مانند شرکت‌ها برای اداره امور خود، پرداخت‌های بین المللی و مدیریت ذخایر ارزی خود، در بازار فارکس مشارکت می‌کنند.

همزمان، بانک‌های مرکزی با تعدیل نرخ بهره که به منظور مهار تورم انجام می‌دهند، بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارند.

آنها با این کار می‌توانند بر ارزش‌گذاری ارز تاثیر بگذارند.

همچنین مواردی وجود دارد که بانک‌های مرکزی، در مواقعی که به دنبال تعدیل نرخ‌های مبادله هستند، چه به طور مستقیم و چه به صورت شفاهی در بازار فارکس مداخله می‌کنند.

گاهی بانک‌های مرکزی تصور می‌کنند قیمت ارز آنها خیلی بالا یا خیلی پایین است و به همین خاطر خرید/فروش‌های عظیمی انجام می‌دهند تا نرخ‌های مبادله را تغییر دهند.

۴. بورس بازها

سوداگری ارز به معنای خرید و نگه داشتن یک ارز خارجی به امید فروش آن ارز با نرخ مبادله بالاتر در آینده است.

این کار با کار کسانی که برای تامین مالی یک سرمایه گذاری خارجی یا برای پرداخت کالاها یا خدمات وارداتی ارز می‌خرند، در تضاد است.

شاید شعار این سوداگران همین باشد.

سوداگری در بازار فارکس مستلزم خرید و فروش ارزها به امید کسب سود است.

تمرکز سوداگرها روی نوسان قیمت است.

علت اینکه به آن سوداگری می‌گویند اینست که در این کار قطعیت وجود ندارد زیرا هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که آیا قیمت یک جفت بالا خواهد رفت یا پایین.

معامله‌گران قبل از ثبت یک سفارش، احتمال هر کدام از این دو سناریو را ارزیابی می‌کنند.

این سوداگران که نزدیک به ۹۰٪ کل حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، به عنوان بازیگران بازار فارکس از هر قشر و قماشی که فکر کنید هستند.

بعضی از آنها جیبشان پر پول و بعضی مفلسند ولی همه آنها فقط برای پر پول کردن جیبشان در فارکس فعالیت می‌کنند.

وقتی شما هم از آموزشگاه پیپ‌شناسی فارغ التحصیل شدید، شاید شما هم نهایتاً به این جماعت بپیوندید.

البته اگر حتی با تاریخچه فارکس آشنایی نداشته باشید چطور می‌توانید یکی از آن کارکشته‌ها باشید؟

بازار فارکس چیست

فارکس چیست؟ فارکس، بازاری عظیم و بدون نظارت (OTC) است که بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟ ارزهای مختلف در آن، با هم مبادله می‌شوند. گردش مالی این بازار بیش از ۵ تریلیون دلار در روز است! برای مقایسه، در نظر داشته باشید که گردش مالی کل بازارهای سهام جهان تنها حدود ۸۵ میلیارد دلار است؛ یک شصتم کمتر از فارکس.

فارکس برای فعالیت‌های تجاری بین‌المللی ساخته شده است. اما امروزه نه‌تنها شرکت‌های بزرگ در حال استفاده از این بازار هستند، بلکه معامله‌گران خصوصی هم به آن دسترسی دارند و می‌توانند از نوسان‌ها سود بگیرند.

ما در این مقاله به تاریخچه‌ی پدیدار شدن و شکل‌گیری بازار تبادل ارز جهانی می‌پردازیم، پایه‌های درکش را برمی‌شمریم و اصول اولیه‌ی معامله‌گری را هم مرور می‌کنیم.

آیا فارکس یک صرافی است؟

در اینترنت می‌توان نظرات معامله‌گران بسیاری را پیدا کرد که می‌گویند فارکس مثل یک صرافی عمل می‌کند. اما در واقعیت این‌گونه نیست. صرافی، پلت‌فرمی جداگانه برای معامله‌گری است. فارکس بازاری بدون نظارت است که در آن، هیچ پلت‌فرم همه‌شمولی وجود ندارد که همه‌ی معاملات را پوشش دهد.

بازار فارکس در هسته‌ی خودش مجموعه‌ای از بازارسازها (بانک‌ها) است که خدمات‌شان را به هرکسی که بخواهد ارز مشخصی را مبادله کند، عرضه می‌کنند. بعضی از بانک‌ها در کنار هم جمع می‌شوند تا سطح نقدینگی‌شان افزایش پیدا کند. در نتیجه تمام آن‌هایی که می‌خواهند در معاملات شرکت کنند، به بازارسازها متصل می‌شوند و به «عمق بازار» آن‌ها (جدول سفارش‌های خرید و فروش ارزها) دسترسی پیدا می‌کنند.

سابقه‌ی بازار فارکس

بازار بین‌المللی ارز در عصر حاضر، وجودش را مدیون سی و هفتمین رییس‌جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون است. او کسی بود که استاندارد طلا را از بین برد. بعد از آن، دیگر امکان نداشت که ارز آمریکا را به طلا تبدیل کنید.

توافق برتون وودز در سال ۱۹۴۴ امضا شد و استاندارد دلار را به وجود آورد. ارز آمریکا دیگر به طلا متصل نبود. اما این سیستم کمتر از ۳۰ سال دوام داشت.

در سال ۱۹۷۱، «پیمان اسمیتسونیَن» (Smithsonian Accord) در پاسخ به بحران اقتصادی آن دوره منعقد شد. در حقیقت، این پیمان سندی بود که باعث شد ارز آمریکا ارزشش را از دست بدهد. انی توافق را ۱۰ دولتِ دنیا، در موسسه‌ی اسمیتسونیَن امضا کردند.

در نتیجه‌ی این توافق، سه تصمیم کلیدی گرفته شد که رییس‌جمهور آمریکا با عنوان تاریخی از آن‌ها یاد کرد. اولین و مهمترین مورد توافق این بود که نرخ‌های تبادل می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند. این تصمیم باعث شد که دلار آمریکا ارزشش را از دست بدهد. ضمنا، ارز کشورهای دیگر که به «گروه ۱۰» مشهور بودند، در برابر دلار بالا رفت.

نتیجه‌ی مهم دیگر این بود که برای نوسان‌ها، محدودیت در نظر گرفته شد. به این ترتیب این امکان به وجود آمد که موقتا، نرخ‌های شناور و کاهش شدیدشان متوقف شود.

در آخر هم ایالات متحده موافقت کرد که تعرفه‌های وارداتش را ۱۰ درصد کاهش دهد. در نتیجه‌ی این توافق قیمت طلا به ۳۸ دلار به ازای هر انس افزایش پیدا کرد، نوسان نرخ تبادل ارز ۲.۲۵ درصد از تعادلِ یک به یک بیشتر شد و دیگر این که ارزش بسیاری از ارزها تغییر پیدا کرد.

با وجود این واقعیت که توافق اسمیتسونین نقش بسیار مهمی در تاریخ داشت، اما پایه‌ی بازار مدرن فارکس در جلسه‌ی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در «کینگستون» (Kingstone) گذاشته شد. بیایید نگاهی به تغییرات اصلی سیستم پولی جهانی بیاندازیم:

 1. لغو تبادل دلار با طلا. از اینجا به بعد، هیچ ارزی به استاندارد طلا پیوند نخورده بود. طلا به یکی از ابزارهای معاملاتی بازار کالا تبدیل شد.
 2. کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول توانستند رژیم تبادل مالی خودشان را پیدا کنند. در مجموع، سه نوع اصلی وجود دارد: نرخ شناور آزاد، محدود (کانالی برای بعضی از ارزها و شناور نسبت به ارزهای دیگر) و ثابت.
 3. نوع جدیدی از میانجی پرداخت بین‌المللی وجود دارد: حق برداشت ویژه یا SDR.
 4. کشورها امکانات بیشتری برای پیاده کردن سیاست‌های مالی‌شان به دست آوردند.

شرکت‌کننده‌های اصلی بازار فارکس

بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف و سازمان‌های مالی، کارگزاری‌ها، مراکز معامله، معامله‌گران خرد و سرمایه‌گذاران، جزو اصلی‌ترین شرکت‌کننده‌های بازار فارکس هستند. بیایید به هرکدام از این گروه‌ها نگاهی نزدیک‌تر بیاندازیم.

بانک‌های مرکزی یکی از بازیگران اصلی بازار ارز هستند. کار اصلی آن‌ها این است که نرخ تبادل ارز ملی‌شان را پایدار نگاه دارند و به هدف‌های مالی و اقتصادی تعیین‌شده برسند.

واقعیت دنیای جدید این است که بانک‌های مرکزی چندین وظیفه برعهده دارند. برای مثال، یکی از این وظایف این است که به اهداف مشخصی برای نرخ تورم یا شرایط بازار کار برسند. بانک‌های مرکزی ابزارهای مختلفی برای رسیدن به اهداف‌شان دارند که یکی از آن‌ها تمرکز (کنترل) سطح نرخ بهره در میان کشورهای دیگر است.

بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق مداخله‌ی مستقیم، تغییر نرخ بهره و تاثیر کلامی (زمانی که کارمندان‌شان سخنرانی می‌کنند و می‌گویند ارز ملی‌شان ارزش بیش از حد یا کمتر از حد دارد) روی بازار ارز تاثیر بگذارند.

بانک‌های تجاری بازیگران اصلی در بازار ارز جهانی هستند. اکثریت قریب به اتفاق کارها در بازار را این بانک‌ها انجام می‌دهند. این بانک‌ها زمانی که شرکتی بخواهد درگیر فعالیت‌های اقتصادی خارج از مرزهای کشورش شود، به عنوان واسطه عمل می‌کنند. همچنین، بانک‌های تجاری نقش انباشت و فراهم کردن نقدینگی را هم انجام می‌دهند؛ کاری که با عنوان «بازارسازی» می‌شناسیم.

در اینجا می‌توان سازمان‌های مالی و صندوق‌های پوششی مختلفی را هم مورد اشاره قرار داد. هدف اصلی آن‌ها این است که سرمایه‌ی مشتری‌ها را افزایش دهند و با دارایی‌ها کار کنند. شناخته‌شده‌ترینِ آن‌ها هم گروه کوانتوم است که با جرج سوروس همکاری می‌کند. همچنین سازمان‌های دیگری هم وجود دارند که باید به آن‌ها اشاره کرد؛ شامل «اوهاما اوراکل» و «برکشایر هاتاوی» که دومی، شرکتِ وارن بافت به شمار می‌رود. البته احتمال این که دومی، به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری معطوف به ارز رجوع کند کم است. آن‌ها قطعا از خدمات فارکس استفاده می‌کنند تا اوراق بهادار را در بازارهای سهام مناطق دیگر بخرند.

معامله‌گران و کارگزاری‌ها، گروه دیگری هستند که در بازار فارکس شرکت دارند. کارگزاری‌ها، شرکت‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خصوصی خدمات ارائه می‌کنند. مشتریان این شرکت‌ها می‌توانند حساب معاملاتی باز کنند، با پلت‌فرم‌های معاملاتی مختلف معامله باز کنند، آموزش ببینند، با ابزارهای تحلیلی کار کنند و بسیاری کارهای دیگر را انجام دهند.

تفاوت بین کارگزار و مرکز معاملات چیست؟ تفاوت کلیدی در اینجا، این است که کارگزار به عنوان میانجی بین معامله‌گر و بازار کار می‌کند. مرکز معاملات هم بازارساز است؛ چرا که به خودی خود، برای مشتری‌هایش مثل یک بازار عمل می‌کند.

اما در حال حاضر، تقریبا هیچ مرکز معاملاتی خالصی وجود ندارد. اصولا تمام شرکت‌ها مخلوطی از کارها را انجام می‌دهند. مراکز معاملاتی برای مشتری‌هایی که حساب معاملاتی کوچک و گردش مالی کمی دارند، به عنوان طرف معامله عمل می‌کنند و برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بزرگتر، به عنوان کارگزار. به عبارت دیگر، برای گروه دوم معامله‌گرانی را پیدا می‌کنند که تامین‌کننده‌ی نقدینگی بزرگی مثل بانک‌های بزرگ بین‌المللی داشته باشند.

معامله‌گران و اصول اولیه‌ی کار در بازارهای مالی

همان‌طور که بالاتر اشاره شد، معامله‌گران در بازار فارکس هم مشارکت دارند. آن‌ها در کنار چندین مورد دیگر، سطح نقدینگی را بالا نگه می‌دارند؛ چیزی که در حال حاضر نقطه‌ی مثبت معاملات ارز است. این مشارکت‌کنندگان در بازار، کارهای معاملاتی‌شان را با ترمینال‌های معاملاتی‌ای انجام می‌دهند که کارگزار به آن‌ها می‌دهد.

معامله‌گر قبل از این که شروع به معامله‌گری کند، باید چند فعالیت را برای آماده شدن انجام دهد. شما قبل از هرچیز لازم دارید که چگونه و در کجا حساب معاملاتی باز کنید. شما برای انجام دادن این کار، باید خودتان را با شرایط معاملاتی کارگزاری NordFX آشنا و حساب‌تان را در این شرکت باز کنید.

تصویر کلی معامله‌گری فارکس تقریبا ساده است. حساب معاملاتی باز می‌کنید، ترمینال معامله‌گر را دانلود و شروع به باز کردن معاملات‌تان می‌کنید. اما برای این که معامله در فارکس سود بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟ داشته باشد، این مقدار دانش کافی نیست. باید دانش بیشتری به دست بیاورید، سیستم معاملاتی خودتان را توسعه دهید، به حساب معاملاتی‌تان پول واریز کنید و ریسک‌هایتان را به دقت تحت نظر داشته باشید. در NordFX می‌توان با کارت‌ها و حساب‌های بانکی بین‌المللی و همچنین، سیستم‌های پرداخت و حتی ارزهای دیجیتال به حساب معاملاتی پول واریز کرد.

متخصصین شرکت NordFX برای پلت‌فرم‌های معاملاتی‌اش، از مشهورترین نرم‌افزار معاملاتی جهان به نام متاتریدر۴ (MT4) استفاده می‌کند. به علاوه، چنین پلت‌فرمی هم برای کامپیوتر (PC و لپ‌تاپ) و هم برای سیستم‌های عامل موبایل فراگیر (اندروید و iOS) قابل استفاده است.

ترمینال متاتریدر یکی از پرکاربردترین راهکارهای بازار فارکس است. این پلت‌فرم جعبه‌ابزاری پر و پیمان را برای معامله‌گران فراهم میاورد که نه‌تنها می‌توان با استفاده از آن پوزیشن معاملاتی باز کرد و قیمت‌ها را دنبال کرد، بلکه می‌توان بازار را با استفاده از آن تحلیل کرد، با استفاده از ربات‌های شماور معامله کرد و حتی استراتژی‌ها را در آن آزمایش کرد.

به علاوه، متاتریدر با زبانی متن‌باز نوشته شده است. به همین خاطر شما می‌توانید اندیکاتورها، اسکریپت‌ها و برنامه‌های الگوریتمی (مشاورها) خودتان را بنویسید. مشاورها، می‌توانند در حالت کاملا اتوماتیک قرار بگیرند و برایتان معاملات را انجام دهند.

برای این که معامله‌گر در فارکس موفق شود، باید با جنبه‌های زیر آشنا باشد:

 1. انواع تحلیل بازار.
 2. کار کردن با ابزارهای تحلیلی (ابزارهای گرافیکی، اندیکاتورها، اخبار).
 3. ساخت استراتژی و سیستم معاملاتی منحصر به فرد.
 4. یاد گرفتن اصول مدیریت پولی و مدیریت ریسک.
 5. روانشناسی معامله‌گری.

معامله‌گری با پول واقعی انجام می‌شود. اما قبل از این که شروع کنید، می‌توانید با حساب دمو کار کنید تا به طور عملی با بازار آشنا شوید. این حساب، نوع ویژه‌ای از حساب معاملاتی است که نه‌تنها به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون ریسک مالی با ترمینال آشنا شوند، بلکه می‌گذارد روی استراتژی‌های خودشان هم کار کنند.

شما می‌توانید در کارگزاری NordFX یک حساب دمو بسازید. تمام قیمت‌هایی که به ترمینال این حساب آموزشی میایند، واقعی هستند. به عبارت دیگر، می‌توانید شرایط واقعی بازار را لمس کنید.

همین که کار آموزش‌تان تکمیل شد، نیاز خواهید داشت تا موجودی حساب معاملاتی‌تان را افزایش دهید. بعد از آن می‌توانید کارتان را شروع کنید. همان‌طور که در بالا اشاره شد، استراتژی‌های معاملاتی اصول کار را تشکیل می‌دهند. شما با این استراتژی‌ها می‌توانید نوسان‌های آینده‌ی بازار فارکس را پیش‌بینی کنید.

مشتری‌های کارگزاری هم می‌توانند این استراتژی‌ها را قرض بگیرند و هم این که اگر دانش کافی داشته باشند، آن‌ها را بسازند. مشهورترین استراتژی در میان معامله‌گران، تاکتیکِ معامله با اندیکاتور است. این استراتژی، بر پایه‌ی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بنا شده است.

این اندیکاتورها را می‌توان به سادگی در ترمینال متاتریدر۴ پیدا کرد. اما برای این که با یک اندیکاتور کار کنید، باید به دقت با آن آشنا شوید. امروز، چهار گروه اصلی و مجزا در این اندیکاتورها وجود دارند:

 1. روند.
 2. اسیلاتور.
 3. اندیکاتورهای حجم.
 4. اندیکاتورهایی که نوسان‌ها و قدرت روند را منعکس می‌کنند.

زمانی که با پلت‌فرم معاملاتی متاتریدر کار می‌کنید، می‌توانید به طور همزمان یک یا چند اندیکاتور را روی نمودار قرار دهید که از قبل، در برنامه گنجانده شده‌اند. در کنار این‌ها می‌توانید اندیکاتورهایی که خودتان یا دیگر معامله‌گران توسعه داده‌اید را هم روی نمودار بیاندازید.

چند توصیه برای معامله در فارکس

برای معامله‌گری موفقیت‌آمیز، باید چیزی بیش از استراتژی معاملاتی خوب داشت. بسیار مهم است که قوانین و توصیه‌های مشخصی که در این پایین آورده‌ایم را دنبال کنید.

دارایی را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.

قبل از این که با ارزی مشخص شروع به کار کنید، باید به دقت مطالعه و بررسی‌اش کنید. مهم است که نه‌تنها به نمودار، بلکه به برنامه‌ی زمان‌بندی اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی هم توجه شود. به عنوان مثال جلسات بانک‌های مرکزی، شاخص‌های فعالیت کسب و کار، داده‌های بازار کار و آمارهای تورم در میان این اخبار و رویدادها هستند.

حتی اگر به دنبال این نباشید که در آینده درگیر معاملات خبری نشوید هم لازم است تا زمان دقیق بیرون آمدن اخبار را بدانید. چرا که این زمان‌ها مستعد پرش‌های شدید در نرخ‌ها و افزایش نوسان بازارهای مالی هستند.

به طور سیستماتیک کار کنید.

بزرگترین مشکل بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار این است که نمی‌دانند چگونه به طور سیستماتیک کار کنند. حتی وقتی استراتژی جالب توجه و سوددهی هم پشت خودشان دارند، تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرند و از اصول خودشان منحرف می‌شوند تا به طور تصادفی، دست به باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی بزنند. در نتیجه، به سادگی و به سرعت پول‌شان را از دست می‌دهند.

انضباط یکی از کلیدی‌ترین فاکتورها در معامله‌گری است. معامله‌گرانی که این فاکتور را ندارند، موفق نمی‌شوند. آن‌هایی که به سیستم معاملاتی‌شان چنگ می‌زنند و از آن پیروی می‌کنند، شانس بسیار بیشتری برای بالا بردن سرمایه‌شان دارند.

کنترل کردن احساسات.

احساسات و وضعیت روانی، نقش بسیار مهمی در معامله‌گری بازی می‌کند. شما باید بیاموزید که چگونه افکار منفی را از کارتان دور کنید. اشتباه بسیاری از معامله‌گران این است که بعد از یک یا چند معامله‌ی بد، رویه‌شان را تغییر می‌دهند تا ضررها برایشان جبران شود. برعکسش هم اتفاق میافتد؛ زمانی که شخص تحت تاثیر طمع قرار می‌گیرد و به جای این که پوزیشن‌ها را به موقع ببندد، آن‌ها را یکی بعد از دیگری باز می‌کند.­

معامله‌گر حرفه‌ای تنها بر اساس شرایط نمودار، سیستم معاملاتی و تحلیل خودش تصمیم می‌گیرد. احساسات به طور کامل از کار او جداست. اگر نمی‌توانید با احساسات‌تان مقابله کنید، بهتر است از فرصت معاملات خودکار و معاملات اجتماعی استفاده کنید که شرکت کارگزاری NordFX، برای مشتری‌هایش فراهم آورده است. این فرصت‌ها شامل استفاده از ربات‌های مشاور و همچنین، کپی کردن خودکار معاملات افراد باتجربه است.

چگونه در کمتر از یک سال میلیاردر شویم؟

forex

در این نوشته سعی داریم به شما بگوییم که فارکس به چه معناست و چه گرهی از زندگی شما باز خواهد کرد و چطور می‌توانید آموزش‌های لازم را در این رابطه ببینید.

فارکس چیست؟

فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا به حساب می‌آید که روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار در آن معامله انجام می‌شود. Forex اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange که به معنی تبادل ارز خارجی است.

این روزها در سراسر دنیا بازارهای مالی گسترده‌ای فعالیت دارند که هر کدام از آن‌ها پتانسیل زیادی برای کسب درآمد داشته و به تنهایی می‌توانند اقتصاد چند کشور را زیرو رو کنند. علاوه بر بازار فارکس، یکی دیگر از بازارهایی که حجم مالی روزانه زیادی را برای خود ایجاد کرده بازار بورس آمریکاست که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار حجم روزانه آن است که عدد بسیار بالایی‌ست و همان‌طور که توضیح دادیم می‌تواند اقتصادهای زیادی را از این رو به آن رو کند.

حجم بالای معاملات در بازار فارکس باعث شده که افراد زیادی بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟ به سمت این بازار کشیده شده و قصد معامله در این بازار را داشته باشند.

سرمایه گذاری در فارکس

درست است که فارکس بازار تبادل ارزهاست، اما توسط کارگزاران در این بازار چیزهای دیگری مثل نفت، طلا، شاخص‌های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال که امروزه فوق‌العاده هستند و بسیار مورد استقبال مردم واقع شده‌اند، و هزاران سهام، ETF، اوراق قرضه و دارایی‌های دیگر هم می‌توان به راحتی معامله کرد و به سودهای فراوانی دست یافت.

چه کسانی در فارکس معامله می کنند

با این پتانسیل‌های زیادی که از بازار فارکس اشاره کردیم، افراد زیادی هستند که به فکر آموزش فارکس افتاده تا بتوانند آن‌ها هم در این بازار سهمی داشته باشند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین بازیگران بازار فارکس بانک‌های مرکزی دنیا هستند که از بازار فارکس برای کنترل نرخ ارز در کشورشان استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال هنگامی که ارز کشورشان ضعیف می‌شود، با حجم زیادی شروع به خرید ارز در بازار فارکس می‌کنند و به نرخ ارزشان کمک می‌کنند.

علاوه بر بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاری و همچنین بانک‌های تجاری در بازار فارکس فعالیت می‌کنند و در این بازار به کسب سود می‌پردازند.

بزرگ ترین مدیران سرمایه گذاری دنیا و صاحبان صندوق‌های پوششی (Hedge Funds) بزرگ در بازار فارکس مشغول هستند و حجم زیادی در این بازار دارند.

شرکت‌های تجاری بزرگ و بین‌المللی که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند از بازار فارکس برای خرید و فروش ارزهایی که دارند استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال شرکت بنز هنگامی که در آمریکا محصولات خود را می‌فروشد دلار دریافت می‌کند و نیاز دارد این دلار را به یورو تبدیل کند. پس وارد بازار فارکس می‌شود و در حساب فارکس خود جفت ارز یورو به دلار می‌خرد.

و آخرین دسته از بازیگران بازار فارکس معامله گران خرد هستند که برای کسب سود و معامله وارد بازار فارکس می‌شوند. این معامله‌گران که میلیون‌ها انسان از سراسر کره زمین هستند، در بازار فارکس نقش زیادی دارند و می‌توانند در بازار تاثیر گذار باشند.

با همه‌ی توضیحاتی که ارائه شد حرف آخر این است که برای موفقیت در فارکس علاوه بر آموزش دیدن، شما باید روزانه اخبار فارکس را با دقت دنبال کرده تا بتوانید با دید بهتری در این حوزه به سمت جلو حرکت کنید.

بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟

عرض سلام خدمت شما عزیزان

در این لایو آموزشی به بررسی فروش حقوقی های سهام پرداخته ایم و اینکه چطور میتوان متوجه شد که فروش یک حقوقی میتواند خالی کردن سهم باشد یا استفاده از حق تقدم هایی که در آینده حراج خواهند شد و یا این فروش ها عادیست.

در بازار بورس ایران، معمولا هر سهم بازیگر یا بازیگران خاص خود را دارد که این بازیگران می‌توانند افراد حقیقی یا افراد حقوقی باشند. بازیگران هر سهم دارای سرمایه زیادی هستند و می‌توانند در میزان عرضه و تقاضای هر سهم نقشی تعیین کننده داشته باشند و کنترل صفوف خرید و فروش سهم را به طور کلی در دست گیرند و در اکثر تحرکات سهم ردپای آن ها مشاهده میشود.

در برخی مواقع با توجه به شرایط و اوضاع حاکم بر بازار، با سرمایه هنگفت خود تصمیم به ورود در یک سهم می‌گیرند و در همان موقع، افراد فکر میکنند که پول هوشمند به بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟ سهم وارد شده و تقاضا در سهم افزایش پیدا می‌کند؛ سپس قیمت سهم بالا رفته، در نهایت پس از مدتی با یک سود تپل از سهم خارج می‌شوند. ورود پول به سهم معمولا به صورت یک روز یا دو روز اتفاق نمی افتد و ممکن است هفته‌ ها و یا ماه ها طول بکشد؛ باید در نظر داشته باشیم که بازیگران سهم برخلاف سهامداران معمولی، افرادی کاملا صبور هستند.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا