پلتفرم معاملاتی

حکم معاملات فیوچرز

6:37

حکم معاملات فیوچرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، دانشگاه امام حکم معاملات فیوچرز صادق (ع)

چکیده

معاملات مجموع صفر معاملاتی هستند که در آن‌ها زیان یکی از معامله‌گران در مقابل نفع دیگری است؛ و درست به همان میزان که فردی سود می‌برد دیگری ضرر خواهد نمود. کاربرد اصلی معاملات مجموع صفر مدیریت ریسک است. برخی معتقدند که علت حرام بودن قمار، این است که معامله مجموع صفر می‌باشد و لذا هر معامله مجموع صفرِ دیگر نیز از نظر اسلام مردود است.
در واکاوی مفهوم قمار به این نتیجه خواهیم رسید که از نظر لغوی و در اصطلاح فقها و از نظر احادیث، قمار دارای سه رکن اساسی است: 1- لعب 2- مغالبه 3- مراهنه. از بین این سه رکن، در معاملات مجموع صفر فقط «مراهنه» موجود است. مراهنه یعنی گرو گذاشتن وجه معین از سوی دو طرف تا در پایان از بازنده به برنده برسد. «مغالبه» به معنای این است که هر یک از طرفین قصد و تلاش برای غلبه بر دیگری را داشته باشد که به‌طور عامیانه «برد و باخت» نامیده می‌شود. در معاملات مجموع صفر کسی به‌دنبال برد و غلبه بر طرف مقابل نیست بلکه همه صرفاً به دنبال کسب سود هستند. «لعب» به معنای کاری است که غرض عقلایی نداشته باشد در‌حالی‌که معاملات مجموع صفر لااقل یک منفعت و غرض عقلایی مهم دارند و آن همان «پوشش ریسک» است. در نتیجه مطابق تعریف غالب فقهای امامیه از قمار، معامله مجموع صفر، قمار نمی‌باشد

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20084102.1397.11.1.4.0

عنوان مقاله [English]

Study of the Suspicion of Gambling in Zero-sum Transactions

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadeghi Shahdani 1
  • Seyed Mahdi Pakzat 2

1 Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University

2 Ph.D. Condidate in Management of International Oil and Gas Contracts, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University

چکیده [English]

Zero-sum transactions are transactions in which the expense of one of the traders is against other’s interest; and just as much as one body harms someone else will benefit. The main application of zero-sum transactions is the risk management. Some believe that the prohibition of gambling is because of being a zero-sum transaction, so every another zero-sum transaction is rejected in Islam.
In exploring the concept of gambling will reach the conclusion that literally and in terms of jurists and the Hadith, gambling rests on three pillars: 1- The game 2- The overcoming 3- The betting. Of these three pillars, only "the betting" is available in the zero-sum transactions. The betting means pledging a certain fund by both sides to transfer at the end from the loser to winner. "The overcoming" means that each of the parties have the intention and effort to overcome another which is called "win-lose" in Slang. In the zero-sum transactions no one intends to win and overcome the other side, but all are simply looking to make a profit. "The game" means some work that has no reasonability while a zero-sum transaction has at least an important benefit and rational purpose, that is the risk hedging. As a result, a zero-sum transaction is not gambling.

احمد بن فارس (ابوالحسین) (1404ق). معجم مقائیس اللغة، مصحح: عبدالسلام محمد هارون، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.‌

اردبیلى (محقق)، احمد بن محمد (1403ق). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان‌، قم: دفتر حکم معاملات فیوچرز انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.

بای، محمد (1390). بررسی فقهی قراردادهای آتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.

بیات، میثم (1387). بررسی کاستی‌های موجود در ابزارهای پوشش ریسک (آتی‌ها و اختیارات)، راهکارهای مطرح شده بر مبنای فقه اهل سنت و تطبیق آن با نظرات برخی فقهای شیعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، گرایش مالی.

پاکذات، سید‌مهدی (1389). تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات؛ مطالعه موردی: قرارداد آتی‌ها و اختیار معامله در بازار سرمایه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد‌.

جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410‌ق)‌. تاج اللغة و صحاح العربیة‌ (الصحاح)، لبنان،‌ بیروت: دار العلم للملایین‌‌.

حاجیان، محمد مهدی (1390). وضعیت حقوقی قرادادهای آتی در حوزه نفت و گاز، حکم معاملات فیوچرز پایان­نامه دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی‌.

حبیب‌زاده محمدجعفر و سلمان عمرانی و حامد پور غلام (1389). ‌تحلیل جرم قمار در فقه و حقوق ایران‌، پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، تابستان‌، سال 6، شماره 20، صص 47 تا 68.

حسینی چالشتری، محسن (1376). امکان‌سنجی طراحی حکم معاملات فیوچرز قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، گرایش مالی‌.

حسینی، محمد (1386). تحلیل فقهی ـ اقتصادی مشتقات با تأکید بر قرارداد آتی‌ها و قرارداد اختیارات، پایان­نامه دکتری، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد‌.

عاملى (شهید ثانى)، زین الدین بن على‌ (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام‌، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة‌‌.

عاملى کرکى (محقق ثانى)، على بن حسین (1414ق).‌ جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم:‌‌ مؤسسه
آل البیت (ع)‌.

عصمت پاشا، عبید‌الله (1382). فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه‌های فقهی، ترجمه علی صالح آبادی، قم: فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 9، بهار.

غنیمی فرد، حجت الله و آرام بنیار، محمد (1384). امکان‌‌سنجی فقهی تأسیس بورس آتی نفت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دو فصلنامه دین و ارتباطات، شماره 25 (ویژه بازارهای مالی اسلامی)، بهار‌، صص 171 - 200.

فخیمی، علی (1392). بررسی قمار و اشکال جدید آن از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رشته‌‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

محسنی، فاطمه (1392). بررسی تطبیقی چالش‌های فقهی موجود در بازار آتی و اختیارات بر اساس آراء اندیشمندان اهل تشیع و تسنن،پایان­نامه، مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم انسانی‌.

معصومی‌نیا، غلام‌علی (1387). ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌.

معصومی­نیا، غلام­علی و بهاروندی، احمد (1387). بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسکدارایی‌های ارزی، قم: فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 31، پاییز.

موسوی خمینی (امام)، سید روح الله (1415ق). المکاسب المحرمه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره).

نعمتی، محمد (1384). قرارداد آتی‌ها در اقتصاد اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد‌.

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران، مصوب مورخ 19/12/1386، اصلاحی مورخ 10/09/1388 و 08/07/1391.

Fahim Khan, (2000). Islamic futures and their markets, with special reference to their role in developing rural financial market, Jeddah, Saudi Arabia, Islamic Development Bank, Islamic Research Training Institute, Research Paper. No. 32, 2000.

Ismath Basha, (2011). Obiythullah, Derivative Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts for a Reconsideration, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 1, No. 1.

حکم معاملات فیوچرز

آیا معاملات ارز دیجیتال قمار و شرط بندی هست؟

13:29

حکم معاملات فیوچرز

حکم ربا در معاملات

6:31

تاثیر فاصله زمانی، حجم معاملات و قیمت بر معاملات قرارداد آتی سکه در بورس کالای ا

3:11

مسابقات فیوچرز کیش ۹۳

19:28

مسابقات فیوچرز کیش ۹۳

5:09

حکم ایت الله جنتی مخالف حکم امام رضا علیه السلام

2:33

آموزش قرار دادن استاپ لاس در فیوچرز کوینکس

9:09

احکام شرعی-حکم سود و مضاربه و حکم خون به اندازه کمتر از

2:23

حکم شرعی طلا برای مرد و حکم خرید و فروش صلیب و بت

0:50

مسابقات فیوچرز کیش ۹۳

13:19

‫حکم سنگسار و حکم توبه کردن در اسلام ، دکتر ذاکر نایک‬‎

5:03

مسابقات فیوچرز کیش ۹۳

36:10

‫نحوه استفاده از ماشین حساب بایننس فیوچرز

9:51

حکم اعتراض ورثه و حکم چسباندن پوستر به در و دیوار

1:45

فرق بخش مارجین و فیوچرز در صرافی بایننس چیست؟

10:49

حکم امام زمان مانند حکم حضرت داوود

6:37

آموزش ثبت نام در بایننس فیوچرز Futures و معرفی بخش های مختلف آن

41:48

آموزش ترید در بخش فیوچرز اپلیکیشن Coinex

22:23

آموزش ترید در بخش فیوچرز صرافی Coinex

34:07

آموزش ترید در بخش فیوچرز صرافی KuCoin

31:41

آموزش ویدیویی تفاوت مارجین و فیوچرز در صرافی بایننس

4:18

اگر حکم اهانت به صحابه قتله ، حکم کتک زدن صحابه چیه ؟

10:25

حکم فقط حکم خداست (1 از 4)

6:29

حکم فقط حکم خداست (2 از 4)

9:26

حکم فقط حکم خداست (3 از 4)

4:41

معاملات فیوچرز چیست و چه کاربردی در ارزهای دیجیتال دارد؟

معاملات فیوچرز(Futures) چیست؟ | آکادمی آینده

معاملات فیوچرز(Futures) چیست؟ | آکادمی آینده

تمام معامله‌گران بازارهای مالی روزی دندان‌های خود را به علت ضررهایی که در معاملاتشان متحمل شدند به هم فشرده‌اند. اصلاً اینطور فکر نکنید که تمام معامله‌گران در بازار هر روز در حال کسب سود هستند و فقط این شما هستید که وقتی روند خلاف جهت تحلیل‌های شما پیش رفت ضرر می‌کنید.

معاملات فیوچرز یکی از چند روشی است که کمتر ضرر کنید و حتی با یادگیری اصولی و حرفه‌ای معاملات فیوچرز بتوانید ضررهای خود را تبدیل به سود کنید.

درست شنیدید، معاملات فیوچرز همان معجزه بازارهای مالی برای سودآوری از روند نزولی است. داستان معاملات فیوچرز جایی جذاب‌تر می‌شود که با اهرم معاملاتی آشنا می‌شویم. اهرم در معاملات فیوچرز سود و زیان شما را چندین برابر می‌کند و قبل از استفاده از آن باید به خوبی آموزش معاملات فیوچرز را فرا بگیرید.

اگر دوست دارید بیشتر درباره جادوی معاملات فیوچرز و استفاده حرفه‌ای از اهرم را بیاموزید، مقاله معاملات فیوچرز آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

  1. معاملات فیوچرز چیست؟
  2. آموزش انجام معاملات فیوچرز
  3. آموزش فیوچرز صرافی کوکوین
  4. حکم شرعی معاملات فیوچرز چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

  1. افرادی که قصد دارند هم از رشد و هم از ریزش قیمت سود کنند.
  2. کسانی که به ترید به عنوان شغل اول نگاه می‌کنند.
  3. افرادی که زمان کافی برای تحلیل نمودارها و شاخص‌های اقتصادی را دارند.
  4. معامله‌گرانی که می‌خواهد سودهای خود را چندین برابر کنند.

برای خواندن ادامه این مطلب، می‌توانید مقاله "معاملات فیوچرز چیست و چگونه انجام می شود؟" را در وبسایت رسمی آکادمی آینده مطالعه کنید.

چرا معاملات دلار فردایی ممنوع شد؟

تحلیلگر مسائل حکم معاملات فیوچرز اقتصادی، دلار فردایی که برگرفته از معاملات فیوچرز است را هدایت کننده بازار ارز دانست و با اشاره به اینکه این نوع معاملات در حکم معاملات فیوچرز زمانی بنا به نوع نیاز شکل گرفته بود، گفت: راهکار تک نرخی شدن ارز در بازار، رفع محدودیت های ارزی است.

چرا معاملات دلار فردایی ممنوع شد؟

به گزارش کارآفرین نیوز، در روزهای اخیر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد و بر این‌ اساس معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم معاملات فیوچرز حکم قاچاق محسوب می‌شود که البته تا اجرایی‌شدن این قانون باید صبر کرد، اما معاملات فردایی چه بوده که قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن پرداخته است؟

معاملات فردایی شکلی از معاملات آتی بوده که افراد در خرید و فروش خود بر روی قیمت آینده آن به توافق رسیده‌اند. در خصوص تعیین نرخ دلار بازار آزاد این نرخ حائز اهمیت است.

نرخ دلار بازار آزاد کشور حاصل تبدیل ریال به درهم امارت و دلار هرات بوده و معادل آن به بازار فردایی تهران می‌رود، در نهایت خروجی این معامله نرخ دلار آزاد کشور است.

نکته دیگر این بوده که در کشور با چندین نرخ ارز روبرو هستیم و این موارد تاثیر بسیار بالایی در نرخ دلار بازار آزاد دارد. اما در خصوص دلار فردایی تردیدهایی وجود دارد و عده‌ای ثبات بازار در سال ۱۳۹۶ را به تاثیر بازار فردایی مربوط دانسته‌اند و عده آن را فرصتی برای سوداگری عنوان می‌کنند.

دسته معاملات فارکس یا همان فردایی در جهان مرسوم است، اما این معاملات هدایت‌کننده بازار محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که در ایران دلار فردایی بیشتر شبیه یک مسابقه قمار بوده و معامله گران بازار فردایی در محافل اقدام به‌ پیش بینی قیمت دلار فردایی می‌نمایند و فرد یا گروه بازنده باید مابه‌التفاوت قیمت واقعی و اعلامی را پرداخت کند، البته نباید از تاثیر چندنرخی بودن ارز در این مسئله چشم‌پوشی کرد.

معاملات فردایی هدایت کننده بازار ارز کشور

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز به بررسی موضوع دلار فردایی پرداخت و گفت: در معاملات هر کالای فیزیکی جنبه سوداگری وجود دارد و بانک مرکزی بنا بر شرایط زمانی دلار فردایی را ایجاد کرده است که این بر اساس نظر دولت یا باقی خواهد ماند یا از بین خواهد رفت.

بغزیان لفظ فردایی را همان فیوچرز دانست و گفت: ما در اصلاحات اقتصادی واژه‌ای به نام فردایی نداریم و این از کلمه فیوچرز نشات گرفته شده است، البته ما در کشور علاوه بر دلار فردایی، دلار هراتی را نیز داریم که این مورد نظیر بر اساس نظر دولت به نرخ ارز ما ورود کرده است.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: دلار فردایی برای این بوده که معاملات فردای بازار را خط دهد و در بسیاری از کشورها چنین روشی پس از رسیدن به شرایط نرمال از بین می‌رود، البته در جهان این نرخ تعیین‌کننده شرایط بازار نخواهد بود، اما در ایران دلار فردایی هدایت‌کننده بازار است.

دلار فردایی

بغزیان دلار فردایی را به‌ مانند بازارهای زعفران، آجیل و خودرو دانست که سمت‌ و سوی بازار را تعیین می‌کند. وی تصریح کرد: ۸۰ درصد بازار خودرو در انحصار دو خودروساز کشور است و این دو شرکت حکم معاملات فیوچرز بازار را هدایت می‌کنند و دلار فردایی نیز در نرخ ارز به این صورت است.

استاد اقتصاد دانشگاه حذف دلار فردایی را نیاز به عزم جدی بانک مرکزی دانست و گفت: اگر بانک مرکزی به دنبال حذف این ارز است باید به‌ گونه‌ای عمل کند که در کشور هیچ نرخ فردایی مشاهده نشود که در عمل به دلیل وجود صفحات مجازی غیرممکن است.

بغزیان تعیین رابطه یورو و دلار را نمونه‌ای موفقی از دخالت بانک مرکزی دانست و گفت: در ایلات متحده فدرال رزرو با تغییر نرخ بهره و پایش دقیق رابطه میان دلار و یورو را تعیین می‌کند و فارکس در آن تعیین‌کننده نیست، این در حالی است که در ایران نرخ با دلار فردایی، دلار هراتی، بازار متشکل ارزی و . تعیین می‌شود.

محدودیت‌های ارزی عامل دو نرخی شدن ارز

تحلیلگر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد و گفت: هنگامی که در بازار محدودیت وجود دارد و افراد نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌ها خریداری کنند، امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید فروش ارز قاچاق محسوب می‌شود، اما هنگامی که فردی توانایی ندارد به‌ صورت رسمی ارز خود را تهیه نماید بالاجبار باید آن را ارز بازار دیگری تعیین کند که این خود سبب دونرخی شدن ارز خواهد شد.

بغزیان در انتها راهکار تک‌نرخی شدن ارز را حذف محدودیت‌ها دانست و گفت: در بازار طلا هر فردی قادر است به‌ راحتی هر میزان طلا را خریداری کند و بر اساس خرید خود کارمزدی نیز پرداخت می‌کند و در عمل سوداگری وجود ندارد، در صورتی‌ که تمام افراد قادر باشند به هر میزان ارز در کشور تهیه کنند، در مدت‌زمان اندکی ارز تک‌نرخی شده و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش پیدا می‌کند و سرمایه مردم به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود.

حکم معاملات فیوچرز

نتایج جستجو شده برای : معاملات فیوچرز

بیت‌کوین به ۴۰ هزار دلار نزدیک می‌شود: تریدرهای حرفه‌ای هنوز به وضعیت بیت‌کوین شک دارند

چارت روزانه بیت‌کوین (BTC) یک الگوی بازیابی را نشان می‌دهد که به نظر شرایط را برای چرخش مثبت بازار مهیا می‌کند، اما به نظر می‌رسد… به خواندن ادامه دهیدبیت‌کوین به ۴۰ هزار دلار نزدیک می‌شود: تریدرهای حرفه‌ای هنوز به وضعیت بیت‌کوین شک دارند

بازگشت قیمت بیت کوین به ۴۲ هزار دلار؛ تریدرها هنوز از رشد قیمتی مطمئن نیستند

بیت‌کوین (BTC) برای مدت کوتاهی در روز دوشنبه به ۳۹,۶۵۰ دلار رسید و این پایین‌ترین سطح بیت‌کوین در پنج ماه گذشته بود که نشان‌دهنده کاهش… به خواندن ادامه دهیدبازگشت قیمت بیت کوین به ۴۲ هزار دلار؛ تریدرها هنوز از رشد قیمتی مطمئن نیستند

با وجود خطر قوانین جدید علیه ارزهای دیجیتال، تریدرهای بیت کوین در حال خرید هستند

بررسی نمودار هفتگی یا روزانه بیت‌کوین چشم‌انداز نزولی این رمزارز را نشان می‌دهد و واضح است که قیمت بیت‌کوین (BTC) از زمانی که به بالاترین… به خواندن ادامه دهیدبا وجود خطر قوانین جدید علیه ارزهای دیجیتال، تریدرهای بیت کوین در حال خرید هستند

۳ روش که تریدر‌ها از معاملات فیوچرز سود کسب می‌کنند

حتما در گذشته نام معاملات فیوچرز را شنیده‌اید و با آن آشنایی نسبی دارید، فیوچرز را می‌توان به نوعی قمار در بازار ارزهای دیجیتال دانست،… به خواندن ادامه دهید۳ روش که تریدر‌ها از معاملات فیوچرز سود کسب می‌کنند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا