پلتفرم معاملاتی

معیارهای انتخاب سهام

احسان والیان

تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

بازار سهام به عنوان یک ابزار سرمایه¬گذاري در دستر¬س هم براي سرمایه¬گذار و هم براي پذیرنده سرمایه از اهمیت ویژه¬اي برخوردار است. این ویژگی بازار سهام، یعنی دسترسی آسان، باعث شده است تا عموم مردم نیز علاوه بر سرمایه¬گذاري کلان به آن متمایل شده و سرمایه¬گذاري در اوراق بهادار به یک شیوه همگانی و رایج سرمایه¬گذاري تبدیل شود. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می¬شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر قیمت سهام و همچنین پیچیده بودن رابطه بین این عوامل و قیمت سهام، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه¬گذاری شده است. یکی ابزارهای کاهش عدم اطمینان و از بحث¬های بسیار مهم سرمایه¬گذاری در بورس اوراق بهادار، انتخاب سبد بهینه سهام می¬باشد. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و نیز بررسی مدارک و اسناد موجود، 6 معیار اصلی انتخاب سبد بهینه سهام را شناسایی نموده و با استفاده از رویکرد برنامه¬ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی، وزن این معیارها و در نهایت وزن شاخص¬های مربوط به هر معیار را مشخص نمودیم. نتایج نشان می¬دهد معیارهای سودآوری، کارایی و ریسک به ترتیب مهم¬ترین معیارها در انتخاب سبد سهام هستند.

The stock market is especially important as a capital investment instrument both for the investor and for the investor. Stock markets are affected not only by large parameters but also by thousands of other factors. The high number and unknown factors affecting stock prices, as well as the complexity of the relationship between these factors and the stock price, have caused uncertainty in the field of investment. One of the tools to reduce uncertainty and the most important discussion of investing in the stock exchange is the selection of the stock portfolio optimally. In this study, through interviewing experts and reviewing existing documents, 6 main criteria for identifying the optimal stock portfolio selection were identified. Using logistic fuzzy preferential programming, weighing these criteria and, finally, weighting the indexes related to We defined each criterion. The results show that the criteria for profitability, efficiency and risk are the most important criteria in choosing stock portfolios

آذر، ع. معماریانی، ع. (1376). برنامه¬ریزی شولا تکنیکی معیارهای انتخاب سهام نوین برای برنامه¬ریزان، نشریه علمی دانشگاه شاهد، شماره 9 و 10
آذر، ع. راموز، ن. عاطفه¬دوست، ع. (1391). کاربرد روش تخمین مجموعه غیرمرجح در انتخاب پرتفوی بهینه، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 14، 14-1.
اسلامي بيدگلي، غ. سارنج، ع. (1387). انتخاب پرتفوي با استفاده از سه معيار ميانگين بازدهي، انحراف معيار بازدهي و نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسيهاي حسابداري و حسابرسی، شماره 53.
افشارکاظمی، م. خلیلی عراقی، م. سادات¬کیایی، ا. (1391). انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده¬ها و برنامه¬ریزی آرمانی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13، 63-49.
امیریان، س. امیری، م. (1392). تأثیر به¬کارگیری روش¬های چندشاخصه با رویکرد فازی بر بازدهی پرتفوی انتخابی در بورس اوراق بهادار تهران، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
انواری رستمی، ع. حسنیان، ش. رضایی اصل، م. (1391). رتبه¬بندی مالی شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش¬های تصمیم¬گیری چندشاخصه ومدل¬های ترکیبی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 14(1)، 54-31.
بابایی، ص. قائمی، ا. (1391). ارائه یک مدل دوهدفه برای مشأاله انتخاب پرتفوی با در نظر گرفتن سنجه¬های ریسک مختلف، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران: انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بهنامیان. ج، مشرفی. م، (1396). ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه¬سازی چندهدفه سبد سهام به وسیله برنامه¬ریزی فازی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 30.
تهرانی، ر. (1391). مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش.
حامدیان، م. (1379). بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
دلبری، م. (1380). بررسی معیارهای مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادر تهران بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
راعی، ر. پویانفر، ا. (1387). مدیریت سرمای¬گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت.
شاه¬علیزاده، م. معماریانی، ع. (1382). چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چندگانه، بررسی¬های حسابداری و حسابرسی، مجله مدیریت دانشکده دانشگاه تهران، شماره 32، ص 83-102.
میرغفوری، ح. (1388). کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران، مجله توسعه و سرمایه، سال دوم، شماره3، ص 11-130.
K. Po-Chang and L. Ping-Chen. (2008). Resource allocation neural network in portfolio selection, Expert Systems with Applications, Vol. 35, Issues 1-2, July–August, pp. 330-337.
Mainik, G. Mitov, G and Rüschendorf,L. (2015). Portfolio optimization for heavy-tailed assets: Extreme Risk Index vs.
Markowitz, معیارهای انتخاب سهام Journal of Empirical Finance.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91.
Sharpe, W. F., Alexander, G. J. & Bailey, J. V. (1999). Investments (Vol.6). New Jerse^ eNJ NJ: Prentice Hall.
Squyres .J.G. (1998) A Quick Peek According to Graham and Dodd, Journal of Financial Statement Analysis, 78-93, fall. Wang, Y. M. & Chin, K. S. (2011). Fuzzy analytic hierarchy process: A logarithmic fuzzy preference programming methodology. International Journal of Approximate Reasoning, 52(4), 541-553. Zopounidis, C. (2013). Multicriteria decision aid in financial management. European Journal of Operational Research, 11(9),
404-415.

مهمترین معیارها برای انتخاب سهام در بورس


سرمایه گذاران و معامله گران بازار، می‌توانند با آشنایی بازار سرمایه و تحلیل اوراق بهادار به عنوان عاملی برای توسعه و رشد بازار نقش مهمی را ایفا کنند. با استفاده از تجزیه تحلیل دقیق و آگاهانه می‌توان به راحتی ریسک بازار سرمایه را کاهش داد و از این طریق به سود بیشتری دست یافت.
سیاست‌های بورس اوراق بهادار از لحاظ گسترش جغرافیایی متفاوت است و باید فرهنگ عامه سرمایه‌گذاری در آن تقویت شود. برای اینکه بورس اوراق بهادار گسترش یابد و فرد بتواند از آن سود بیشتری دریافت کند، باید آموزش‌های لازم برای تحلیل و تجزیه اوراق بهادار و مهارت تحلیل گری را کسب کند‌. هر آنچه بتوانید در این مورد تجربه و اطلاعات کسب کنید به راحتی می‌توانید سهام مورد نظر خود را خریداری کنید‌.
برای اینکه بتوانید سهم مناسب خود را انتخاب کنید باید به چند نکته مهم توجه کنید. در زیر به چند نکته مهم در این رابطه اشاره کرده ایم:
سرمایه شرکت مد نظر را بررسی کنید
یکی از موثرترین موارد برای انتخاب یک سهام خوب و پربازده بدهی‌ها، دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت است. با بررسی این نکته متوجه خواهید شد اگر شرایط و وضع مربوطه مطلوب بود که سرمایه گذاری در این شرکت مناسب است، در غیر این صورت از خرید سهام این شرکت صرفنظر کنید. با بررسی ترازنامه شرکت می‌توانید این موارد را به خوبی بررسی کنید.
میزان سود هر معیارهای انتخاب سهام سهم را بیابید
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنید این است که شرکت چه مقدار سودی به هر سهم خود نسبت می‌دهد. میزان سود نقدی هر سهم نیز در انتخاب سهام شرکت نقش مهمی را ایفا می‌کند
بررسی کنید: وضعیت تداوم سودآوری شرکت چگونه است؟
تداوم در سودآوری یک شرکت از ارزش بالایی برای انتخاب سهام آن شرکت دارد. در این سودآوری شما باید به تداوم سود سهام شرکت مد نظر خود دقت کنید. این سودآوری نباید مقطعی بلکه پیوسته و مستمر باشد. برای آگاهی این موضوع می‌توانید اطلاعات و برنامه‌های آتی شرکت را مطالعه کنید تا بتوانید بهتر در انتخاب سهام گام بردارید.
نسبت قیمت به درآمد سهم را محاسبه کنید
یکی از راه‌هایی که می‌توان میزان سودی که شرکت به هر سهم خود اختصاص می‌دهد را از نسبت قیمت به درآمد سهم بدست آورد. این نسبت برای انتخاب سهام مورد نیاز برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. با بدست آوردن این نسبت می‌توانید متوجه شوید که آیا ارزش سهام نسبت به سودی که بین سهامداران خود توزیع می‌کند مناسب است یا خیر.
صنعت را مورد توجه قرار دهید
در انتخاب سهام باید دقت کنید که آن شرکت در چه صنعتی فعالیت می‌کند. بررسی این مسیله از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا در میزان سودآوری سهام تاثیرگذار است. با بررسی صنعت فعالیت شرکت باید به این نکته رسید که آیا فعالیت در این صنعت از شرایط مناسبی برخوردار است یا خیر! آیا در آینده شرایط همانطور مطلوب باقی می‌ماند یا خیر. همچنین باید بررسی کنید که شرایط خرد و کلان اقتصادی می‌تواند چه تاثیری بر این صنعت بگذارد. حتی باید شرایط بین المللی را نیز بررسی کنید که تاثیر مثبت بر این صنعت دارد یا منفی. بررسی تمام این موارد می‌تواند به شما برای انتخاب یک سهام مناسب کمک کند.
میزان نقد شوندگی سهام در چه وضعیتی است؟
قابلیت نقد شوندگی یکی دیگر از شرایط مهم برای انتخاب یک سهام مناسب است. شاید این معیار یکی از مهم ترین معیارهای انتخاب سهام مناسب باشد؛ زیرا این معیار به فرد در خرید و فروش سهام کمک می‌کند و نشان دهنده اعتبار آن شرکت است. معیار نقد شوندگی به این معناست که فرد هر زمان مایل باشد می‌تواند با راحتی سهام خود را به قیمت مناسبی بفروشد. میزان خرید و فروش روزانه یک سهم نشان دهنده نقدشوندگی آن سهم است، اگر تعداد دفعات آن زیاد باشد قابلیت نقدشوندگی آن سهم بالا است.

راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام

معیار انتخاب سهام نقش اساسی در تشکیل سبدهای برنده و بازنده برای راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس ایفا می‌کند. نگرش معمول استفاده از معیار بازدهی تجمعی است، درحالی‌که به‌کارگیری این معیار منجر معیارهای انتخاب سهام معیارهای انتخاب سهام به رتبه‌بندی سهام بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. در این پژوهش به بررسی راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیار‌های پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام در مقابل راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس متداول، بر‌اساس معیار بازدهی تجمعی می‌پردازیم. بدین منظور نمونه‌ای از 80 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 9013 بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر سود‌آوری راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای مورد نظر بوده است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد اگرچه معیار بازدهی تجمعی، بیشترین بازدهی کل را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است، ولی بهترین بازدهی تعدیل‌شده بر‌حسب ریسک برای معیارهای پاداش‌ـ ریسک به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

 • بیش‌واکنشی
 • راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس
 • معیارهای پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام

20.1001.1.10248153.1393.16.1.7.7

موضوعات

 • 15. نتخاب پرتفوی؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تخصیص دارایی
 • 17. کارایی بازار؛ مطالعات رخدادی
 • 20. مدیریت فعال پرتفوی؛ استراتژی‌های معاملاتی؛ معاملات الگوریتمی
 • 21. مالی رفتاری
 • 23. ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری؛ عوامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها

عنوان مقاله [English]

Contrarian investment strategy based on reward-risk stock selection criteria

نویسندگان [English]

 • Seyed Majid Shariat Panahi 1
 • Mohsen Sohrabi Araghi 1
 • Abdollah Shariati 2

Stock selection criteria play a key role in contrarian portfolio construction. The usual approach is applying cumulative return as stock selection criteria however applying this criterion leads to ranking stocks without considering investment risk. In this study, we analyze contrarian strategies that are based on reward–risk stock selection criteria in contrast to ordinary contrarian strategies based on a cumulative return criterion. For this purpose, a sample of 80 companies in Tehran Stock Exchange during March 2007 to February 2012 has been studied. The result for our 6/6 contrarian strategy shows statistically significant abnormal profit for contrarian strategies. Moreover, we find that although the cumulative return provides the highest total return, reward-risk measures provide much better risk adjusted performance than cumulative return.

معیارهای انتخاب سهام

سرمایه‌گذاری معیارهای انتخاب سهام رشدی، سرمایه‌گذاری در سهام شرکتی است که پیش‌بینی می‌شود درآمدهای آن با نرخ بالاتری نسبت به میانگین بازار رشد کند و عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته باشد. در این مطلب، به تعریف سهام رشدی و معیارهای انتخاب آن پرداخته می‌شود.

سهام رشدی متعلق به شرکت‌هایی است که معمولاً سود سهام پرداخت نمی‌کنند، زیرا ترجیح این شرکت‌ها این است که درآمد انباشته شده را مجدداً در پروژه‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری نمایند. سهام رشدی نسبت به سهام درآمدی، ریسکی‌تر بوده و قابلیت تولید بازدهی بیشتر در بلندمدت برای سرمایه‌گذاران دارد. این نوع سرمایه‌گذاری برای افراد صبوری که می‌توانند تا رسیدن سهام مد نظر به روند صعودی صبر کنند، مناسب است. همچنین، سرمایه‌گذارانی که سرمایه کافی برای تحمل کاهش قیمت موقتی سهام خود را دارند نیز می‌توانند در این نوع سرمایه‌گذاری شرکت کنند.

معیارهای انتخاب سهام رشدی

۱. مقایسۀ رشد شرکت با رشد صنعت
یکی از معیارها، ارزیابی رشد سهم نسبت به شرکت‌های دیگر صنعت یا به صورت عمومی مقایسه با بازدهی شاخص سهام است. با مقایسۀ قیمت سهم با شاخص مناسب می‌توان به چالاکی یا کندی حرکت سهم نسبت به کل بازار پی برد. به عنوان مثال، اگر درآمد سالانۀ سهمی به طور متوسط 15 درصد رشد کند و این رشد برای سه سال یا بیشتر تکرار شود و در همین شرایط نرخ رشد درآمد صنعت 10 درصد باشد، شرکت مورد بررسی را می‌توان شرکت رشدی نامید.

۲. انتخاب شرکت با ویژگی‌های خاص
شرکت‌هایی با ویژگی‌های خاص معمولاً شرکت‌های سودآور هستند. از جمله ویژگی خاص شرکت‌ها که حائز اهمیت است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
برند معتبر: شرکت‌هایی مانند کوکاکولا و مایکروسافت مثال‌هایی از برندهای معتبر هستند. کسب و کارهای معتبر و پر رونقی چون این دو شرکت، کار بسیار راحت‌تری در فروش محصول و سودآوری دارند؛ چرا که جایگاه تثبیت شده و شهرت عمومی این شرکت‌ها، توجه عموم را به خرید محصولات آن‌ها جلب می‌کند؛
موانع زیاد در ورود به صنعت: دولت‌های مرکزی برای بسیاری از صنایع مزایایی را در نظر می‌گیرند که ورود به این صنعت‌ها را تا حدودی دشوار می‌کند. این موانع ورود، حاشیۀ امنیت بالایی را برای شرکت‌هایی که تاکنون مستقر شده‌اند و به فعالیت مشغول‌اند، ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، نیاز به سرمایۀ زیاد برای آغاز فعالیت یا وجود تکنولوژی خاص برای تولید محصول از جمله موانع ورود به صنعت به شمار می‌آیند؛
تحقیق و توسعه ( R&D ): شرکت‌هایی چون فایرز و مرک، سرمایۀ زیادی را صرف تحقیق و توسعه برای رسیدن به محصولات جدید می‌کنند. چنین شرکت‌هایی رشد سریعی داشته و محصولات مبتکرانه تولید می‌کنند که مشتریان وفادار خاص خود را خواهند داشت. برای یافتن این موضوع که کدام شرکت‌ها هزینۀ زیادی را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند، می‌توان به صورت‌های مالی آن‌ها مراجعه کرد.

۳. بررسی موارد کلیدی بنیادی شرکت
موارد بنیادی، شامل جنبه‌های مالی و فنی شرکت چون ترازنامۀ شرکت، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و سایر داده‌های عملیاتی در کنار فاکتورهای خارجی مانند جایگاه شرکت در صنعت و چشم‌انداز اقتصادی است. مهم‌ترین موارد بنیادی به شرح زیر است:
فروش: مطلبوست که میزان فروش شرکت حداقل 10 درصد بیشتر از معیارهای انتخاب سهام سال قبل باشد؛
سود خالص: سود خالص در شرایط ایده‌آل باید به میزان فروش و یا بیشتر از آن افزایش پیدا کند؛
بدهی: عامل فروپاشی بسیاری از شرکت‌ها افزایش میزان بدهی آن‌هاست بنابراین توجه به میزان بدهی شرکت از موارد مهم است.

معیارهای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مناسب چیست؟

احسان والیان

احسان والیان

 • اشتراک‌گذاری

از جمله معیارهایی که نظر هر فرد سرمایه گذار را در صندوق به خود جلب می‌کند معیار «بازدهی» است. بی‌شک بازدهی از معیارهای مهم به حساب می‌آید؛ چرا که ما به دنبال بازدهی و افزایش ارزش پولی که سرمایه گذاری کرده‌ایم، هستیم.

نگرانی از افزایش قدرت هیولایی به نام تورم و گذر کردن از مرزهای افزایش 30 و 40 درصدی قیمت‌ها در یک سال یا تورم گسترده در ماه‌های متوالی، برای ما راهی را جز این که به سرمایه گذاری فکر کنیم تا بتوانیم آینده مالی خود را تامین کنیم باقی نمی‌گذارد. البته برای رسیدن به موفقیت در سرمایه گذاری اقدام به انتخاب ابزار مالی نوینی می‌کنیم که بتوانند مسیر سرمایه گذاری را برای‌مان هموار کنند. ابزار مالی نوین که تا به امروز توانسته نتایج خوبی را به سرمایه گذاران ارائه دهد، صندوق‌های سرمایه گذاری هستند. اما برای انتخاب این که کدام صندوق سرمایه گذاری مناسب است هم سنجش لازم است. در این فرصت به معیار انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری مناسب می‌پردازیم و سنجه‌های اصلی را برای انتخاب بهترین صندوق‌ها بررسی می‌کنیم.

نکته؛ به یاد داشته باشیم هیچ کدام از معیارهای انتخاب صندوق سرمایه گذاری مناسبی که اشاره می‌کنیم به تنهایی و بدون در نظر گرفتن معیارهای دیگر نمی‌توانند سنجه مناسبی برای انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری باشند.

اگر سوال شود که نام چند برند معتبر معیارهای انتخاب سهام را بگوییم، ناخودآگاه نام آن‌هایی به زبان‌مان جاری می‌شود که سابقه طولانی‌تری دارند. معیار انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری هم از این قانون کلی برخوردار هستند. اما این نکته گفتنی است که صرف سال‌‎هایی که بر فعالیت صندوق گذشته است باعث نمی‌شود که ما سابقه و طول عمر را به عنوان معیار انتخاب در نظر بگیریم. این‌که با گذر از سال‌ها و پشت سر گذاشتن نوسانات و تورم معیارهای انتخاب سهام و عوامل اقتصادی دیگر یک صندوق سرمایه گذاری بتواند تاب آوری داشته باشد و علاوه بر آن بازدهی مناسبی ارائه دهد و حتی بهتر از زمینه سرمایه گذاری مدنظرش عمل کند، به معیار سابقه و عمر صندوق اعتبار می‌دهد. این سوال پیش می‌آید که مواردی مانند نوسانات و ریسکی که شامل حال صندوق‌ها می‌شود را چگونه می‌توان متوجه شد؟ در پاسخ باید گفت که مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به آدرس وبسایت fipiran معتبرترین منبع برای استخراج این دست اطلاعات است. اما برای مثال می‌توان گفت که صندوق آوای سهام کیان با طول عمر 5 سال و 3 ماه – از تاریخ 18/11/1395 تا به امروز – با گذر از نوسانات و نزول بازار سهام توانسته بیش از 3 هزار درصد بازدهی داشته باشد. با این مثال می‌توان به طور مستقیم با ترکیب موفقیت باسابقه و نه شتاب زده و هیجانی به معیار سابقه و عمر صندوق توجه کرد.

حجم صندوق

ارزش دارایی صندوق را به عنوان حجم و اندازه صندوق در نظر می‌گیرند. مشخص است که هرچه میزان دارایی حاضر در صندوق بیش‌تر باشد نشان از این دارد که میزان اعتماد به آن بیش‌تر است و سرمایه گذاران بیش‌تری بر اساس اعتماد به عملکرد و شفافیت و امنیت صندوق از سرمایه گذاری از آن استقبال کرده‌اند. البته گفتنی است که صندوق‌های بزرگ برای کسانی که می‌خواهند فعالیت قابل توجهی داشته باشند تا حدی امکان مانور را کم می‌کند؛ چرا که ممکن است میزان تنوع سازی در صندوق با حجم زیاد آن‌طور که انتظار می‌رود انجام نشده باشد. این دسته از سرمایه گذاران تمایل بیش‌تری به سرمایه گذاری در صندوق‌های با حجم کم‌تر دارند. صندوق‌های کوچک‌تر ممکن است در کوتاه مدت عایدی بیش‌تری داشته باشند. اما سرمایه گذارانی که به دنبال سود بلندمدت یا میان مدت هستند بهتر است صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگ یا متوسط را یکی از معیارهای انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری مناسب خود قرار دهند. کل ارزش خالص دارایی یک صندوق اشاره به حجم آن دارد. برای مثال می‌توان به حجم صندوق درآمدثابت کیان اشاره کرد که با عدد 44 هزار میلیارد ریال در رتبه مناسبی به لحاظ حجم قرار گرفته است.

کارنامه صندوق

واژه «کارنامه» برای گوش همه ما آشنا است. کارنامه مجموعه‌ای از عملکردها را در بر می‌گیرد. به همین خاطر تنها نباید یک معیارهای انتخاب سهام معیارهای انتخاب سهام موضوع را معیار قرار داد. باید از شرایط بازار گرفته تا ریسک پذیری و عملکرد صندوق‌ها در بازه‌های مختلف را کنار هم قرار داد تا بتوان به معیار درستی برای انتخاب صندوق سرمایه گذاری دست پیدا کرد.

بازدهی

از اولین معیارهایی که نظر هر فرد سرمایه گذار را در صندوق به خود جلب می‌کند معیار «بازدهی» است. بی‌شک بازدهی از معیارهای مهم به حساب می‌آید؛ چرا که ما به دنبال بازدهی و افزایش ارزش پولی که سرمایه گذاری کرده‌ایم، هستیم. اما باید در نظر داشت که بازدهی یک صندوق ممکن است بر اساس دو عامل صورت گرفته باشد؛ اول این که صندوق توانسته در یک بازه زمانی با مانور خوبی که در بازار سرمایه مدنظرش انجام داده از بازدهی مناسب بهره‌مند شده باشد. در اینجا شرایط بازار برای رشد مساعد بوده است. عامل دوم ارتباط مستقیم با نحوه مدیریت صندوق دارد. ممکن است بازار در شرایط شکوفایی نباشد اما یک صندوق به دلیل داشتن یک مدیر خوب توانسته باشد عملکرد خوبی را در بازدهی ارائه دهد.

معیار انتخاب بر اساس روحیه سرمایه گذاری

تمام معیارهای انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری را با هم مرور کردیم. اما باید روی دیگری از سکه را نیز به عنوان معیار در نظر بگیریم. روی دیگری که به روحیه و شخصیت سرمایه گذار اشاره دارد. به طور کلی دو شخصیت ریسک پذیر و ریسک گریز در جهان سرمایه گذاری داریم که هر کدام باید از زمینه‌های سرمایه گذاری مناسب خود بهره‌مند شوند. گاهی پیش می‌آید که ابزار و زمینه سرمایه گذاری موفقی به یک سرمایه گذار پیشنهاد می‌شود اما روند پیشرفت سرمایه گذاری برای آن شخص به خوبی پیش نمی‌رود و سرمایه گذار سرمایه خود را یا خیلی زود و یا بدون برنامه ریزی از ابزار سرمایه گذاری خارج می‌کند. این اتفاق زمانی می‌افتد که شخصیت و روحیه و اهداف سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار شناسایی نشده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا