فارکس سیستم

الگوی پروانه چیست؟

برای خرید الگوی انواع لباس از سایت روچی، کلیک کنید!

pattern

معنی: نظیر بودن، طرح، ملاک، انگاره، نقش، سرمشق، مدل، الگو، صفات و خصوصیات فردی، مسطوره، همتا بودن، نقشه یا طرح ساختن، بعنوان الگو بکار بردن، تقلید کردن معانی دیگر: نمونه، (ریخته گری) مدل، شابلون، قالب اصلی، نقشه، نقش و نگار، روال، اسلوب، منوال، طریقه، (با: on یا upon یا after) الگو کردن، سرمشق قرار دادن، نقش دار کردن، طرح دادن به، (تیر اندازی) طرح اصابت گلوله ها، نمودار، (جامه و غیره) از روی الگو بریدن، خصوصیات، بعنوان نمونه یا سرمشق بکار رفتن

بررسی کلمه

• (1) تعریف: a regular or formal design, esp. one used to decorate something.
مترادف: design, figure, motif
مشابه: decoration, embellishment, line, ornamentation

[ترجمه ترگمان] کاغذدیواری طرح گل های ظریف و راه راه زرد دارد
[ترجمه گوگل] تصویر زمینه دارای یک الگو از گل های دلپذیر و راه راه های رنگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: any design that resembles this.
مترادف: configuration, shape, structure
مشابه: architecture, arrangement, design, form, frame, line, motif, plan, rhythm, scheme

[ترجمه ترگمان] الگوی یک دانه برف
[ترجمه گوگل] الگوی در یک برف ریزه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: an ideal to be imitated; archetype.
مترادف: archetype, ideal, model, paradigm, prototype, standard
مشابه: example, exemplar, original, paragon, precedent

• (4) تعریف: a guide; model.
مترادف: model, paradigm
مشابه: blueprint, draft, example, format, guide, ideal, lead, mold, original, outline, plan, prototype, scheme, shape, type

[ترجمه ترگمان] هر دو لباس از یک طرح ساخته شده بودند
[ترجمه گوگل] هر دو لباس از همان الگو ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (5) تعریف: a distinctive style or form of something.
مترادف: model, style
مشابه: brand, fashion, form, kind, line, make, mold, step, type, variety

[ترجمه ترگمان] یک الگوی جدید وسایل آشپزی
[ترجمه گوگل] الگوی جدیدی از وسایل آشپزی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (6) تعریف: the characteristic activities and qualities of a group, person, or thing.
مشابه: configuration, form, kind, rhythm, style, tempo, type, variety

[ترجمه ترگمان] الگوهای رفتاری حیوانات
[ترجمه گوگل] الگوهای رفتار حیوانات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (1) تعریف: to make, fashion, or behave according to a pattern.
مترادف: fashion, shape
مشابه: copy, duplicate, emulate, follow, form, imitate, model, mold, reflect

[ترجمه ترگمان] او خود را بعد از معلمش نقاشی می کند
[ترجمه گوگل] او خود را پس از معلم خود الگو می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to cover with a pattern or design.
مترادف: figure
مشابه: decorate, embellish, ornament

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] الگوی زندگی خانوادگی در سال های اخیر در حال تغییر بوده است
[ترجمه گوگل] الگوی زندگی خانوادگی در سال های اخیر تغییر کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] خیاط از یک سنجاق برای بستن الگو استفاده کرد
[ترجمه گوگل] لباس پوشیدنی از یک پین برای الحاق الگو به پارچه استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او حلقه را با الگوی گل حکاکی کرد
[ترجمه گوگل] او حلقه را در یک الگوی گلدار حک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این jumper یک الگوی هندسی روی آن دارد
[ترجمه گوگل] بلوز دارای یک الگوی هندسی بر روی آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] رفتار پسرک از روال عادی بیرون آمد
[ترجمه گوگل] رفتار پسرانه از الگوی معمول متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] لیزری برای حک کردن الگو در سطح صاف دیسک مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل] یک لیزر برای اصلاح الگو در سطح صاف دیسک استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این بیماری یک الگوی بسیار قابل پیش بینی را دنبال می کند
[ترجمه گوگل] بیماری یک الگوی بسیار قابل پیش بینی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اون یه الگویی برای کت خودش داشت
[ترجمه گوگل] او یک الگوی برای کت خود را برش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] پوست chameleon الگوی محیط اطرافش را تکرار می کند
[ترجمه گوگل] پوست همیللون الگوی محیط اطراف آن را تکرار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

trace, figure, design, skeleton, projection, line, scheme, draft, pattern, plan, blueprint, layout, project, model, drawing, lineament, diagram, plot, protraction, sketch, croquis, delineation, eye draught, schema, outline, shop drawing

support, ground, reason, criterion, proof, exemplar, pattern, sample, landowner, landlord, landholder

تخصصی

[شیمی] طرح، الگو، ردیف بندی
[سینما] الگو
[عمران و معماری] الگو - نمونه - نگاره - نقش - نقش و نگار
[برق و الکترونیک] الگو
[صنعت] الگو، طرح، خصیصه، روند
[نساجی] طرح - نقشه - نمونه - نقشه رنگبندی تاری و پودی پارچه - نقشه بافت - الگوی لباس روی کاغذ
[ریاضیات] سرمشق، الگو، طرح، نمونه، شکل، نقشه، مدل، انگاره
[پلیمر] الگو

به انگلیسی

• sample; model, ideal; form, mold; shape, configuration; decorative design
decorate with a pattern; imitate, mimic; copy an example
a pattern is an arrangement on a surface of lines, colours, or shapes, especially one which is repeated at regular intervals.
a pattern is a particular way in which something is usually done or occurs, or the way something is organized.
a pattern is also a diagram or shape that you can use الگوی پروانه چیست؟ as a guide when you are making something such as a model or a piece of clothing.

پیشنهاد کاربران

برای مترادف آن در فارسی پیشنهادی ندارم ولی این را میدانم که کلمه pattern در انگلیسی در درجه اول و در بیشتر مواقع یک عنصر تکرار دارد که در کلماتی که در بالا داده شده وجود ندارد. پاترن یک مفهوم پویا و کلیدی است که در علوم انسانی و علوم طبیعی استفاده میشود. کلمات جایگزین آن که در دیکشنری های فارسی رایج است مانند الگو و سر مشق یا نمونه معنی اول و اصلی مفهوم را رسا نیستند. دیکشنری آکسفورد معنی اول این مفهوم را اینطور بیان میکند: The regular way in which something happens or is done که به معنی طریق منظمی که چیزی اتفاق میافتد و یا انجاام میگیرد. عبارت انگلیسی pattern of behaviour ترجمه فارسی آن میشود الگوی رفتاری در حالیکه این عبارت به معنی � اعمال مشابهی که تکرار شده� میباشد. واضحا جای بحث در این مورد زیاد است ولی پیشنهاد من این استکه یا از خود کلمه انگلیسی آن استفاده شود و یا کلمه جدیدی برای آن ابداع گردد.

pattern ( noun ) = طرح، نقش، الگو/نمونه، مدل، سرمشق/دستور العمل، طرح/طرح و نقش و مدل روی پارچه و لباس/روال، شیوه

Definition = شیوه خاصی که در آن چیزی انجام می شود ، سازماندهی می شود یا اتفاق می افتد/چیزی که بعنوان نمونه به ویژه برای کپی استفاده می شود/یک تکه پارچه یا کاغذ کوچک که از یک تکه با اندازه معمولی برداشته شده و برای نشان دادن ظاهر آن استفاده می شود/ترتیب منظم خطوط ، اشکال یا رنگها/الگو همچنین یک طرح یا مجموعه ای از اشکال است که نحوه ساختن چیزی را نشان می دهد/طراحی یا شکل مورد استفاده برای نشان دادن نحوه ساختن چیزی/

مترادف با کلمه : habit ( noun ) به معنای الگو

an irregular sleeping pattern = الگو ( روال ) نامنظم خواب
patterns of behavior = الگوهای رفتاری
to change patterns of behavior among students = الگوهای رفتاری بین دانش آموزان را تغییر دادن
the same/a similar pattern = الگوی یکسان/مشابه
to follow a pattern = از یک الگو پیروی کردن
a shirt with a floral/cheched pattern = پیراهنی با طرح گلدار/چهارخانه
Flow a knitting pattern = طبق طرح ( نقشه ) بافتنی عمل کنید
a pattern book = کتاب نمونه یا الگو >>>> مانند : a pattern book of fashion clothes= یک کتاب نمونه مد لباس الگوی پروانه چیست؟ الگوی پروانه چیست؟
a dress pattern = طرح لباس

examples:
1 - The bright pattern of the monarch butterfly distracts its predators.
طرح رنگارنگ �شاه پروانه� حواس شکارچیان را پرت می کند.
2 - . Each of the murders has followed a similar pattern
هر یک از قتل ها از الگوی مشابهی پیروی کرده اند.
3 - Her headaches did not seem to follow any particular pattern.
سردردهای او ظاهرا از هیچ الگوی خاصی پیروی نمی کردند.
4 - Genetic engineers should not be allowed to play God, interfering with the basic patterns of Nature.
به مهندسان ژنتیک نباید اجازه داده شود که نقش خدا را بازی کنند و با الگوهای بنیادی طبیعت دخالت کنند.
5 - The design is so good it's sure to set the pattern for many others.
این طراحی آنقدر خوب است که مطمئناً الگوی بسیاری دیگر نیز خواهد بود.
6 - A human fingerprint can be viewed as a geometric pattern.
اثر انگشت انسان را می توان به عنوان یک الگوی هندسی در نظر گرفت.
7 - Cut out all of the pieces from the paper pattern and pin them on the cloth.
تمام تکه ها را از طرح کاغذ برش داده و آنها را روی پارچه سنجاق کنید.

pattern ( adj ) = طاسی ( نوعی ریزش موی سر ) /نمونه

Definition = الگوی پروانه چیست؟ در ترکیبات برای اشاره به طوری که نوع خاصی از ریزش مو اتفاق می افتد و عمدتا در قسمت بالای و جلوی سر تأثیر می گذارد استفاده می شود/برای توصیف یک توافق بر اساس توافق های مشابه با سایر شرکت ها استفاده می شود/

a pattern agreement/contract = یک توافق نامه/قرار داد نمونه

Examples:
1 - 50% of men over age 50 experience some kind of male pattern baldness.
50٪ مردان بالای 50 سال نوعی طاسی مردانه را تجربه می کنند.
2 - Female - pattern hair loss, which is caused by genetic and hormonal factors, is the most common type of hair loss in women.
طاسی مو به شکل زنانه ، که به دلیل عوامل ژنتیکی و هورمونی ایجاد می شود ، رایج ترین نوع ریزش مو در زنان است.
3 - The contract was viewed by bargainers as a pattern agreement to be used in negotiations with the car company.
مذاکره کنندگان این قرارداد را به عنوان یک توافق نامه الگو در نظر گرفتند تا در مذاکرات با شرکت خودروسازی مورد استفاده قرار گیرد.
4 - The traditional pattern bargaining that went on in the auto industry has gone.
چانه زنی نمونه که در صنعت خودرو ادامه داشت ، از بین رفت.

pattern bargaining = چانه زنی نمونه، یک فرایند در روابط کار است ، جایی که اتحادیه کارگری از یک کارفرما حق جدید و برتر را به دست می آورد و سپس از این قرارداد به عنوان سابقه ای برای مطالبه همان حقوق یا حق برتر از سایر کارفرمایان استفاده می کند.

pattern ( verb ) = الگو برداری کردن، بعنوان نمونه یاسرمشق بکاربردن/همتا بودن/طرح انداختن، نقش و نگار انداختن، منقوش کردن، رنگ و لعاب دادن، نقش و نگار دادن/

Definition = کپی از چیزی یا شباهت بسیار به چیزی/

Examples :
1 - The facility will employ 150 people and be patterned after the steel fastener facility in Saint Joe, Indiana.
در این تاسیسات 150 نفر به کار گرفته می شوند و پس از تاسیسات اتصال دهنده های فولادی در سنت جو ، ایندیانا ، الگو برداری می شود.
2 - A new approach patterned on Greeces ideas
رویکرد جدیدی که از ایده های یونانیان الگوبرداری شده است
3 - A landscape patterned by willow trees.
یک منظره ای که درختان بید به آن نقش و نگار داده اند.

کاربردهای فیبوناتچی در بورس و فارکس :

الگوهای فیبوناتچی ( الگوهای هارمونیک یا پترن های هارمونیک ) در تحلیل تکنیکال :

الگو های فیبوناتچی یا همان الگوهای هارمونیک در واقع اشکالی هستند که ممکن است آنها را به کررات در نمودار های قیمت دیده باشید . این اشکال از یک سری امواج صعودی و نزولی ساخته شده که نسبت های فیبوناتچی خاصی بینشان برقرار است و زمانی که شما یک الگوی فیبوناچی را در متاتریدر پیدا میکنید ، پس از حصول اطمینان از برقراری نسبتهای خاصی که بین امواج آن الگو باید برقرار باشد ، میتوانید رفتار حرکتی موج بعدی و محل تقریبی انتهای موج فعلی را تشخیص داده و همینطور برای حرکت موج بعدی تارگت مشخص نمایید. در آموزش مجازی کاربردهای فیبوناتچی در بورس و فارکس با زبانی بسیار ساده این الگوها آموزش الگوی پروانه چیست؟ داده شده اند.

الگوهای فیبوناتچی یا هارمونیک به سه دسته تقسیم مشوند :

  • الگوهای سه موجی شامل : الگوی زیگزاگ ( AB=CD ) و الگوی سه درایو ( 3 DRIVE PATTERN )
  • الگوهای چها موجی داخلی شامل : الگوی گارتلی ( GARTLY PATTERN ) و الگوی بت یا خفاش ( BAT PATTERN )
  • الگوهای چهار موجی خارجی شامل : الگوی خرچنگ (CRAB PATTERN ) و الگوی پروانه ( BUTTERFLY PATTERN )

الگوهای هارمونیک دیگری نیز وجود دارد که از اهمیت کمتری نسبت به الگوهای یاد شده برخوردار است .

جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .

جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.

الگوی توارث اتوزوم غالب

کروموزوم ها ، ژن ها و DNA در تمام سلول های بدن، ژنهای ما روی کروموزوم ها (رشته های طولانی ژن) یافت می شوند. ما هزاران ژن داریم که می توانند اطلاعات لازم را برای رشد، توسعه و سالم ماندن بدن فراهم کنند. این ژن برای ساختن 23 جفت کروموزوم وجود دارد. هر مجموعه 23 از پدر و دیگری از مادر به ارث رسیده است. 22 عدد از این جفت های کروموزومی شماره گذاری شده به عنوان کروموزوم های اتوزوم شناخته می شوند. جهش در یک ژن بسته به میزان تغییر پروتئین حاصل از پروتئین، میزان پروتئین برای بدن و اینکه چه مقدار از این پروتئین در بدن لازم است، متفاوت خواهد بود. اگر یک تغییر DNA در تنها یک کپی از الل ها رخ دهد و این باعث ایجاد یک بیماری شود، به آن جهش غالب گفته می شود.

وراثت اتوزوم یک ژن بدان معنی است که این ژن در یکی از اتوزومها قرار دارد. این بدان معنی است که مردان و زنان به همان اندازه احتمالاً ژن را به ارث می برند. “غالب” به این معنی است که یک الل از ژن می تواند یک ویژگی خاص مانند بروز یک بیماری کافی باشد.

بیش از نیمی از اختلالات تک ژنی شناخته شده، وراثت اتوزوم غالب دارند. در این الگوی وراثت اگر یکی از الل ها ی ژن بر روی کروموزوم اتوزوم جهش بیاید، علائم بیماری نمایان می شود. اگر این جهش در هر دو الل ژن های این فرد وجود داشته باشد، بیماری شدت بیشتری همراه است. شخصی که دارای جهش ژنتیکی اتوزومی غالب باشد، توانایی تولید کافی از محصول ژن صحیح را ندارد و علائم بیماری ژنتیکی را از بدو تولد خواهد داشت یا مستعد ابتلا به بیماری در آینده خواهد بود.

بیمارهای اتوزوم غالب چگونه ایجاد می شود؟

بیشتر بیماری ها با الگوی وراثت اتوزوم غالب، در اثر جهش جدید پدید می آیند ولی در برخی از موارد از این جهش از والدین به ارث می رسد. در حالی که برخی از این بیماری ها از بدو تولد آشکار هستند، مواردی این علائم تا سنین بالاتر زندگی ظاهر می شوند. نوروفیبروماتوز نوع 1، آکندروپلازی، بیماری هانتینگتون، مستعد ارثی ابتلا به سرطان های پستان ، تخمدان و روده و هایپرکلسترول خانوادگی همه از الگوی ارثی غالب اتوزومال پیروی می کنند

نحوه توارث بیماری با الگوی وراثت اتوزوم غالب چگونه است؟

اگر در توارث اتوزوم غالب، d را الل سالم و الل D را الل جهش یافته در نظر بگیریم. از ازدواج فردی با جهش ژنی غالب در یکی از الل ها با فرد سالم، این شانس را دارد که یا ژن جهش یافته یا نسخه سالم ژن را به نسل بعد منتقل کند.

50٪ (یک دوم) فرزندان بیمار هستند (Dd).

50٪ (یک دوم) فرزندان هر دو نسخه سالم را به ارث می برد و سالم هستند (dd).

از ازدواج فردی با جهش ژنی غالب در هر دو الل ها با فرد سالم، تمامی فرزندان نسل بعد بیمار خواهند بود (Dd).

خلاقانه تزیین اتاق با کاغذ رنگی و کادو [طرح گل ، قلب و پروانه]

خلاقانه تزیین اتاق با کاغذ رنگی و کادو [طرح گل ، قلب و پروانه]

خلاقانه تزیین اتاق با کاغذ رنگی و تزیین دیوار اتاق با کاغذ کادو و تزیین دیوار اتاق با کاغذ الگو و تزیین دیوار اتاق با گونی و الگوی پروانه کاغذی روی دیوار و تزیین دیوار پذیرایی و تزیین دیوار اتاق کودک با فوم و تزیین دیوار با کاغذ کشی و تزیین کلاس با مقوا در نم نمک.

ایده های خلاقانه تزیین دیوار با کاغذ رنگی

یکی از ایده های مد روز و جدید برای تزیین دیوارهای منزل استفاده از کاغذ رنگی است که خیلی کم هزینه و ساده است ، این ایده سرگرم کننده باعث میشود دیوار های منزل تان را از سادگی خارج کنید. یکی از خوبی های تزیین دیوار با کاغذ رنگی این است که هر زمان که برایتان تکراری شد خیلی راحت میتوانید آن ها را از دیوار جدا کنید.

تزیین دیوار اتاق با کاغذ رنگی

تزیین دیوار اتاق با کاغذ رنگی

برای تزیین دیوار با کاغذ رنگی ایده های متنوع و جذاب زیادی وجود دارد که شما باید اول طرح موردعلاقه تان را روی کاغذ رنگی بکشید و بعد با قیچی طرح را از کاغذ رنگی جدا کنید و روی دیوار بچسبانید، برای انتخاب رنگ کاغذ دیواری میتوانید به رنگ دکوراسیون منزل تان نگاه کنید.

تزیین دیوار با وسایل ساده و ایده های جذاب

تزیین دیوار با وسایل ساده و ایده های جذاب

از میان تمام طرح هایی که میتوانید انتخاب کنید طرح های گل و پروانه پرطرفدارتر هستند ، نحوه چسباندن این طرح ها روی دیوار نیز مهم هستند و میتوانید حسابی خلاقیت به خرج دهید و آن ها را زیباتر روی دیوار بچسبانید.

تزیین دیوار با پروانه های کاغذی

تزیین دیوار با پروانه های کاغذی

با پروانه های کاغذی میتوانید کلی خلاقیت به خرج دهید و اتاق های مختلف را تزیین کنید ، بهتر است که پروانه ها را در سایز های مختلف برش بزنید ، برای نحوه چسباندن آن ها روی دیوار میتوانید از تصاویر زیر ایده بگیرید.

۸ ترفند جالب و کاربردی در رسم الگوی لباس مجلسی

دوخت لباس مجلسی اهمیت زیادی دارد زیرا از جمله لباس های مورد علاقه ی بانوان ایرانی برای شرکت در مجالسی همچون عروسی و نامزدی لباس مجلسی است. لباس مجلسی دارای طرح ها و رنگ های متنوعی است و بسته به سلیقه ی افراد مدلی که هر فرد می پسندد متفاوت است.

به دلیل علاقه ی زیاد بانوان ایرانی و به طور کلی بانوان، لباس مجلسی فروش بالایی دارد و همان طور که می دانید لباس مجلسی هایی دارای فروش بالا هستند الگوی پروانه چیست؟ که جنس پارچه، دوخت مناسب و طرح زیبایی داشته باشند، به همین دلیل افرادی که در حرفه ی خیاطی فعالیت می کنند باید در انتخاب پارچه و دوخت لباس مجلسی دقت زیادی داشته باشند ما نیز در این سری از آموزش های سایت روچی قصد داریم شما را با چند ترفند مهم در زمینه ی رسم الگو لباس مجلسی آشنا کنیم، پس در ادامه ی این آموزش همراه ما باشید.

برای خرید الگوی انواع لباس از سایت روچی، کلیک کنید!

نکات مهم در رسم الگوی لباس مجلسی

پنس سرشانه

اولین نکته و ترفندی که در مورد رسم الگوی لباس مجلسی به آن توجه داشته باشید این است که باید از الگویی برای دوخت لباس مجلسی استفاده کنید که پنس سرشانه داشته باشد، به دلیل این که پنس سرشانه باعث می شود که ایرادهای اندامی را روی الگوی لباس مجلسی پیاده کنید.

لازم به ذکر است که لباس های مجلسی باید کاملا غالب بدن باشند به همین دلیل استفاده از پنس سرشانه در الگو باعث می شود که ایرادهای اندامی با دقت بیشتری روی الگو پیاده شود.

برش لباس مجلسی

استفاده از الگوی دو در الگوی لباس مجلسی

دومین نکته ای که باید در رسم الگوی لباس مجلسی به آن توجه داشته باشید این است که در متدهایی مانند متریک برای دوخت لباس هایی مانند مانتو از الگوی ۵ استفاده می شود، اما برای دوخت لباس مجلسی باید از الگوی ۲ استفاده کرد، شماره ی الگو به معنای آزادی لباس است یعنی الگوی ۵، آزادی ۵ سانتی متری دارد.

خرید الگو برای انواع لباس

اما چون لباس های مجلسی باید کاملا جذب بدن باشند باید از الگوی ۲ برای لباس های مجلسی استفاده شود. به دلیل اهمیت این الگو قبل از این که به سراغ نکته ی بعدی رسم الگوی لباس مجلسی برویم نحوه ی تبدیل الگوی ۵ به الگوی ۲ را مورد بررسی قرار می دهیم.

تبدیل الگوی ۵ به الگوی ۲

به دلیل این که الگوی ۵ برای بیشتر لباس ها مورد استفاده قرار می گیرد برای این که بتوان از این الگو برای لباس مجلسی استفاده کرد و آن را به الگوی ۲ تبدیل کرد باید مراحلی طی شود:

  • ابتدا از خط سینه به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر به سمت داخل می رویم و علامت می زنیم
  • از خط کف حلقه نیز به اندازه ی ۱ سانتی متر به سمت بالا می رویم و علامت می زنیم
  • در مرحله ی سوم از خط کمر به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت داخل می رویم و علامت می زنیم
  • به اندازه ی دو میل و نیم یعنی ۰٫۲۵ سانتی متر از خط باسن داخل می شویم و علامت می زنیم
  • در نهایت نوبت به خط حلقه آستین می رسد که باید تا نقطه ی موازنه خط حلقه استین را اصلاح کرده و پهلوی جدید را رسم می کنیم

پنس زیر سینه ماهیچه ای

در برخی از لباس های مجلسی نیاز است که پنس زیر سینه ماهیچه ای داشته باشد، برای ماهیچه ای کردن پنس زیر سینه، باید ابتدا پهنای ساسون را از جدول اندازه گیری پیدا کنید. برای مثال اگر پهنای ساسون سایز ۳۸، ۷ سانتی متر است باید به اندازه ی ۷ سانتی متر از بالای پنس زیر سینه پایین بیاییم و به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت راست و ۰٫۵ سانتی متر به سمت چپ خارج می شویم و برای تکمیل کار قسمت موازنه ی سینه را به این ۰٫۵ سانتی متری ها متصل می کنیم و در نهایت انتهای آن ها را به پنس در قسمت کمر وصل می کنیم.

خیاطی لباس مجلسی

پنس لقی پروانه

ترفند دیگری که می خواهیم در مورد رسم الگوی لباس مجلسی به آن اشاره کنیم پنس لقی پروانه است، این پنس غالبا در لباس های مجلسی بسته می شود. این کار برای این انجام می شود که قسمت بین سینه ها کاملا بخوابد تا لباس کاملا قالب بدن باشد.

الگوی لباس مجلسی جدید

لباس های دکلته

یکی از انواع مدل های لباس مجلسی، لباس دکلته است، لباس های دکلته نیز خود اشکال مختلفی دارند، اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای این که بتوانید شکل بالای لباس را بهتر در بیاورید باید پنس سرشانه را ببندید و به زیر سینه منتقل کنید. اما به یاد داشته باشید که اول باید حتما پنس سرشانه را بزرگ کنید و سپس آن را فرانسوی کرده و در نهایت طرح یقه را بزنید.

الگوی لباس مجلسی بلند

طرح لباس های دکلته

برای این که بتوانید لباس های دکلته خوبی بدوزید پیشنهاد می کنیم که طرح لباس دکلته ی خود را خیلی پایین نزنید، برای زدن طرح دکلته بهتر است طرح دکلته ی خود را دو تا سه سانتی متر بالاتر از حد دلخواه خود بزنید، در نهایت پس از این که پهلوها را دوختید خط طرح خود را کوک بزنید و پرو کنید.

اما اگر پس از پرو کردن لباس دکلته ی خود متوجه شدید لباس بسته است یا به عبارتی دکلته خیلی بالاست می توانید آن را بازتر کنید ولی اگر لباس در ابتدا خیلی باز باشد دیگر راهی برای اصلاح لباس وجود ندارد. نکته ای بعدی که باید به آن اشاره کرد این است که برای یقه دکلته و سایر یقه ها زیاد یقه را باز نکنید و این که در هنگام برش لباس زاپاس زیادی بگذارید این کار باعث می شود که بتوانید طبقه سلیقه ی خود بازی یقه را مشخص کنید و در نهایت نیز می توانید زاپاس های اضافی لباس را قیچی کنید.

الگوی ماکسی ساده زنانه، الگوی ماکسی مجلسی، الگوی پیراهن مجلسی الگوی پروانه چیست؟ بلند و غیره هم ساده است و حتما به آموزش آن ها هم خواهیم پرداخت.

استفاده از الگوی آستری برای لباس های مجلسی

نکته ی دیگری که باید برای الگوهای لباس مجلسی به آن توجه داشت این است که استفاده از آستر باعث خوش فرم تر شدن لباس می شود. برای استفاده از آستر برای لباس های مجلسی باید در مرحله ی دوخت سجاف یا آستر هم برای لباس برش زده شود. لازم به ذکر است که الگوی آستری کاملا مشابه با الگوی بالاتنه است اما تنها تفاوت این دو الگو این است که برش عمودی بسته می شود و به قسمت ساسون یا پایین سینه منتقل می شود.

نکته ی دیگری که در مورد استفاده از آستر در لباس های مجلسی به آن اشاره کرد این است که دقت کنید که جای آستر و پنس سرشانه در بالاتنه یکی نباشد چون این کار باعث می شود که دو درز روی هم بیافتند و باعث خراب شدن شکل لباس می شود.

آموزش دوخت لباس مجلسی بلند

استفاده از آستر همرنگ لباس مجلسی

همان طور که گفتیم استفاده از آستر باعث خوش فرم تر شدن لباس می شود، اما در انتخاب آستر باید چند نکته را مدنظر داشته باشید و آن این است که آستر حتما باید هم رنگ لباس باشد و حتی در مواردی که پارچه نازک است می توان از آستری استفاده کرد که دقیقا هم جنس پارچه ی اصلی باشد.

اما اگر رنگ استری که برای لباس مجلسی مورد استفاده قرار داده اید با پارچه ی اصلی متفاوت است یا با هم، همخوانی ندارند بهتر است قسمت بالای لباس را از جنس پارچه ی اصلی بدوزید که در لباس هایی مانند لباس های دکلته بهتر است ۶ سانت بالای لباس را برای دوخت استر از جنس پارچه ی اصلی اختصاص دهید، این کار باعث می شود وقتی لباس های آستر از داخل لباس مشخص می شود لباس شکل بدی به خود نگیرد و ظاهر مناسبی داشته باشد.

اگر به دنبال نکات و آموزش های بیشتری در زمینه ی خیاطی و رسم الگوی خیاطی هستید می توانید به سایت روچی مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا